associate professor of the course bioinorganic, bioorganic chemistry

Alimkhodjayeva Nazira Tilyakhodjayevna

Was born in 1948 in the city of Tashkent.

Аssociate professor of the course of bioinorganic, bioorganic chemistry

Aykhodzhayev Bakhromkhodzha Kammalidinovich

Was born 1950 in the Kibray region of the Tashkent area. 

Associate professor of a course of bioinorganic, bioorganic chemistry

Arifzhanov Sobir Ziyatovich

Was born 1948 in the city of Tashkent.

Аssistant of the course of bioinorganic, bioorganic chemistry

Azimov Abdurakhim Mirzazhanovich

Was born in 1962 in the city of Namangan. 

Аssistant to a course of bioinorganic, bioorganic chemistry

Ikramova Zulfia Adylovna

c.ch.s.

Was born 1965 in the city of Tashkent. 

Аssistant of the course bioinorganic, bioorganic chemistry

Suleymanova Gulchekhra Gayvullayevna

c.ch.s.

Was born in 1971 in the city of Tashkent.