Department history

The department traumatologies and orthopedicses Tashkent pediatric medical institute was founded 1972. The first managing course became the assistant professor Turgunov SHermat Baydanovich (1972-1998 yy.).Since 1992 on 2008 department managed MD, professor Dzhalilov Pathilla Salihovich, but since 2009 on 2010 managing department was MD professor Dzhalilov Aziz Pathillaevich. Since 2010, managing department was MD professor Zolotova Nataliya Nikolaevna. At present managing department MD prof. Kariev Gayrat.Mmaratovich. At present employee of the department are: MD, prof I.Yu.Hodjanov, MD N.N. Zolotova, assistant professor M.N. Buriev, assistant professor A.K. Ganiev, assistents U.K. Narzikulov, U.SH. Ruzikulov, S.S. Gulyamov, M.M. Iskandarov, T.G. Aliev, J.T Umarov, B.N Ergashev, A.J. Yuldashev.