Magistrlik dissertatsiyasi

Magistrlik dissertatsiyasining tuzilishi va uning mazmuniga qo`yiladigan talablar

26. Magistrlik dissertatsiyasi quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo`lishi kerak: titul varaq; ikki tilda (o`qitish tili va ingliz tilida) magistrlik dissertatsiyasining qisqacha annotatsiyasi; mundarija; kirish; asosiy qism; xulosa; adabiyotlar ro`yxati; ilovalar (mavjud bo`lsa).

27. Kirish quyidagilarni qisqacha o`z ichiga olishi lozim: magistrlik dissertatsiyasi mavzusining asoslanishi va uning dolzarbligi; tadqiqot ob`ekti va predmeti; tadqiqot maqsadi va vazifalari;

ilmiy yangiligi; tadqiqotning asosiy masalalari va farazlari; tadqiqot mavzusi bo`yicha adabiyotlar sharqi (taqlili); tadqiqotda qo`llanilgan metodikaning tavsifi; tadqiqot natijalarining nazariy va amaliy aqamiyati; ish tuzilmasining tavsifi.

28. Magistrlik dissertatsiyasining asosiy qismi kamida uch bobdan iborat bo`lib, boblar xajm jiqatidan o`zaro mutanosib bo`lishi va quyidagilarni o`z ichiga olishi lozim: tadqiqot mavzusiga taalluqli boshqa manbalarda keltirilgan nazariy, amaliy va empirik tadqiqotlar natijalarining tanqidiy tahlili; tadqiqot metodikasi va ishning amaliy qismi bayoni; tadqiqot olib borilgan masalani qal etishda magistratura talabasining shaxsiy qissasi ko`rsatilgan holda tadqiqotning asosiy natijalari bayoni.

29. Magistrlik dissertatsiyasining xulosa qismida barcha boblarda qayd etilgan natijalarning ilmiy va amaliy ahamiyati, shuningdek ilmiy tadqiqot muammosini hal etish bo`yicha xulosalar yoritiladi. Xulosa qismi 4 sahifadan oshmasligi kerak.

30. Magistrlik dissertatsiyasiga uning mazmunini bayon etish uchun bevosita zarur bo`lgan qo`shimchа ma`lumotlarni o`z ichiga olgan materiallar ilova qilinishi mumkin. Ilova qismining qajmi magistrlik dissertatsiyasi umumiy qajmining uchdan bir qismidan oshmasligi lozim.

31. Magistrlik dissertatsiyasi ustida ishlayotgan magistratura talabasi kasb odob-axloqi qoidalariga rioya etishi (plagiat, ma`lumotlarni soxtalashtirish, shuningdek yolq`on tsitatalar keltirishga yo`l qo`ymaslik) lozim.

32. Dissertatsiya matni standart varaqda yozilgan bo`lib, unda quyidagi qoidalarga rioya etilgan bo`lishi lozim: qatorlar oraliq`i - 1,5 sm; yuqori va pastki xoshiya 2 sm, satr boshi: chap tomondan 3 sm, o`ng tomondan 2 sm; xatboshilar orasidagi oraliq - 5 yoki 6 belgili.

Magistrlik dissertatsiyasi matnini Misrosoft Word matnli redaktorida Times New Roman shriftida yozish tavsiya etiladi.

33. Magistrlik dissertatsiyasining hajmi titul varaq, mundarija, adabiyotlar ro`yxati va ilovalardan tashqari 70 - 80 sahifa bo`lishi tavsiya etiladi.

34. Magistrlik dissertatsiyasi magistratura talabasi o`qigan tilda (kafedra yoki magistratura bo`limi tavsiyasiga muvofiq chet tilda) tayyorlanadi. Chet tilda tayyorlangan magistrlik dissertatsiyasigа davlat tilida yozilgan annotatsiya ilova etiladi. Bunday magistrlik dissertatsiyalarining dastlabki va rasmiy himoyalari tarjima bilan o`tkaziladi.

35. Magistratura mutaxassisligi xususiyati hisobga olingan holda magistrlik dissertatsiyasi tarkibiy qismlarining mazmuni va hajmi fakul'tet o`quv-metodik kengashining qarori bilan o`zgartirilishi vа ko`paytirilishi mumkin.

 Magisrtlik dissertatsiyasining tuzilishi va uning mazmuniga qo’yiladigan talablar