Studentlarga

Asosiy darslik va qo’llanmalar Asosiy adabiyotlar: 1. Timberlake K.S. Introduction to General, Organic and Biological Chemistry – 2015. 2. Organic Chemistry (5th Edition) by Paula Yurkanis Bruice – 2014 3. David R. Klein. Organic Chemstry - 2014 4. Alimxodjayeva N.T. va boshqalar. Bioorganik kimyo. 2014. 5. N.T. Alimxodjayeva i dr. Bioorganicheskaya ximiya. 2014. 6. Alimxodjayeva N.T. Bioanorganik va fizkolloid kimyo. 2005. 7. N.T. Alimxodjayeva i dr. Руководство по общей химии.Rukovodstva po ximii 2005. 8. N.A. Tyukavkina, Yu.I. Бауков. Bioorganicheskaya ximiya. 1991 Qo'shimcha adabiyotlar: 1. А.С. Lenskiy. Vvedeniy v bioneorganicheskuyu ximiyu. М., Vishsaya shkola. 1989 г. 2. А.Abdusamatov . Fizkolloidnaya ximiya. Tashkent. 1992 й. 3. I. Pirmuxamedov. Organik kimyo , 1996й. 4. Абдусаматов А. Оргфаник кимё 2005й. 5. С.С. Қосимова, С.М. Машарипов, К.О. Нажимов Умумий ва биоанорганик кимёданамалий машғулотлар 6. N.T. Alimxodjayevava boshqalar  Bioorganik va bioanorganik kimyodan amaliy laboratoriya mashgulotlar metodik qo'llanma 2007. Internet saytlari: 1. http://www.medobook.cом/ -rossiya– portal professionalnoy meditsini  2. http://www. chem.com/ 3. http://www.аlhimic.ru 4. scienceland. info 

N.T. Alimxodjayeva i dr «Bioorganicheskaya ximiya» Таshkent, 2014. N.T. Alimxodjayeva i dr., “Bioorganik kimyo”       Тoshkent. “ Fan va texnologiya” 2014.   Sillabus

Kalendar reja