Ilmiy ishlar

Kafedraning ilmiy ishlari

Kafedraning ilmiy tematikasi:

  1. Ikkilamchi immuntanqisligining molekulyar asoslari va ularni korrektsiyalash usullari.
  2. Biologik membranalarni zararlanishining molekulyar mexanizmlari. 
  3. Biogen elementlarni ligandlar bilan komplekslari asosida biologik faol birikmalar sintezi. 

Oxirgi 5 yilda kafedra xodimlari tomonidan 3 monografiya, 16 o’quv-uslubiy qo’llanma, hamda usubiy tavsiyanoma va axborot xatlari chop etilgan.

 Oxirgi 5 yillikda chop etilgan monografiyalar 

Title

Author

Edition

Year of publication,page

1.

Biologik sistemalarda kislorodning erkin radikallarning tasiri wa HIMOYA mehanizmlari
(in Uzbek. language)

Soatov TS,
Ibragimov WC,
Khaibullina ZR

Publishing Department TashPMI
700140, Tashkent, Abidova J., 223

2009
 1-80 b.

2.

Biological membranes
(in Russ. language)

Ibragimov WC,
Khaibullina ZR

Publishing Department TashPMI
700140,Tashkent Abidova J., 223

2009
 1-134 b.

3

Effects of active oxygen species and antioxidants

(in Russ. language)

Nazirov FG, Ibragimov UK, Khaibullina ZR

Published by:

LAP LAMBERT Academic Publishing

ist ein Imprint der / is a trademark

OmniScriptum GmbH & Co.KG

I leinrich-Bficking-Str. 6-8, 66121 Saarbriicken, Deutschland / Germany

2014,

1-100 b.

Kafedra xodimlari o’z ilmiy ishlari natijalarini «O’zbekiston tibbiyot jurnali», «Patologiya», «Infeksiya, immunitet va farmakologiya», «Pediatriya», «O’zbekiston biologiya jurnali» kabi yuqori reytingli mahalliy jurnallarda, hamda yetakchi restenziyalanadigan jurnal va to’plamlarda chop etadilar. 

 Kafedra xodimlari TashPMI institutida, Respublika va Xalqaro konferensiyalarda ma’ruzalar bilan ishtirok etadilar. 

Ulardan asosiylari quyidagi jurnal maqolalar bo'lgan:

Kafedraning ilmiy nashrlar

2017 

1. Khaybullina ZR. Synthetic Antioxidants and Its Effects in Ultra Low Concentrations, Probability of Cardio Protection by Membrane Stabilization // Journal of Cardiology & Cardiovascular Therapy. № 4(5), 2017, рр. 1-2. (article, Europe).

2. Nishantaev MK, Yuldashev NM, Kamolova AA, Atavullaeva MA. The hypolipidemic property of a substance based on silk fibroin // Journal of Young Scientist. No. 13 (147), Part II, 2017, рр. 139-141. (article, CIS).

3. Akbahodzhayeva Kh.N., Alimkhodzhaeva NT, Muzaffarhonov Sh.M. The content of phospholipids in immunocompetent cells of experimental rats // Journal of Young Scientist. No. 16 (150), Part I, 2017, рр. 5-7. (article, CIS).

4. Ismailova GO, Yuldashev NM, Rakhimova GR, Harisova I.I. Contribution of the nucleus and substituents of synthesized derivatives of 2'-substituted chalcons to the activity of substances with regard to their position // Journal of Almanac of Modern Science and Technology Education, No. 2 (116), 2017, pp. 55-60. (article, CIS).

5. Akbarhodzhaeva Kh.N., Alimkhodzhaeva NT, Minavarova Sh.A., Bizhanova AB. The change in the phospholipid (PL) composition of the liver and immunocompetent organs of rats during xenobiotic intoxication // Journal of Young Scientist. No. 16 (150), Part I, 2017, рр. 1-5. (article, CIS).

6. Ziyamutdinova ZK, Akbarkhodzhaeva Kh. N., Yuldashov SI, Masharipov I.O. Correcting effect of membrane stabilizers and antioxidants // Journal of Young Scientist. No. 14 (148), Part III, 2017, pp. 225-227. (article, CIS).

7. Karimova Sh.F., Yuldashev NM, Ismayilova GO, Nozimshiniyeva MA. Sensitivity of thyroidocytes of growing rats to thyroid-stimulating hormone of pituitary gland with different iodine maintenance // Journal of Pediatrics. № 1, 2017, pр.138-139. (article, L).

8. Ismailova G.O. Pedagogical innovative technology of a subject of biochemistry on the basis of modular training // "Application and efficiency of modern technologies in the higher medical education" Republican educational-methodical conference. Collection of articles and abstracts. January 6, 2017. TashPMI. Tashkent. Pp. 228-235. (article, L).

9. Ismailova GO, Yuldashev NM. Application and effectiveness of modern technologies in higher medical education of independent work of students on modular training // "Application and efficiency of modern technologies in higher medical education" Republican educational-methodical conference. Collection of articles and abstracts. January 6, 2017. TashPMI. Tashkent. pp. 235-240. (article, L).

10. Ziyamutdinova ZK, Akbarhodzhaeva Kh.N., Janalieva G.A. "Eritmalarni tibbyotdagi ahamiyati" Mavzusini pedagogy tekhnolar vositasida tashkil kilish // "Application and efficiency of modern technologies in higher medical education" Republican educational and methodical conference. Collection of articles and abstracts. January 6, 2017. TashPMI. Tashkent. Pp. 201-203. (article, L).

11. Ismailova G.O., Suleymanova G.G., Madiev Yu.R. Classical method of quantitative determination of the total amount of biologically active coumarinic components in the plant organs of white melon // Periodical scientific collection "Modern trends in the development of science and technology" based on the materials of the XXII International Scientific and Practical Conference, Belgorod, January 31, 2017, No. 1, part 2, pp. 70-72. (thesis, CIS).

12. Ismailova GO, Bakhodirova M.O. Biological activity of 3-amino, 6-fluoro-3 ', 4'-ethylenedioxyflavone // "Trends and innovations of modern science" materials of the XIX International Scientific and Practical Conference (March 29, 2017). Theses of reports, Krasnodar. p. 30. (Thesis, CIS).

13. Ismailova GO, Solibaeva NO, Eldosheva P.Zh. Hepatoprotective activity of 3-amino, 6-fluoro-3', 4'-ethylenedioxyflavone. // "Trends and Innovations of Modern Science" materials of the XIX International Scientific and Practical Conference (March 29, 2017). Theses of reports, Krasnodar. 29. (Thesis, CIS).

14. Ismailova GO, Makhammadkosimova ZB. Cytoprotective activity of 3-amino, 6-chloro-3', 4'-ethylenedioxyflavone // // "Trends and Innovations of Modern Science" materials of the XIX International Scientific and Practical Conference (29 March 2017). Theses of reports, Krasnodar. С. 28. (Thesis, CIS).

2018

1. Alimxodjaeva N.T., Akbarxodjaeva X.N. Bioximicheskaya korreksiya struk­turы i funksiy mem­bran pri intoksikatsii ge­pa­totropnыmi ksenobiotikami. // Mejdunarodnыy nauchnыy jurnal «Molodoy uchenыy». – Kazan, Rossiya. – 2018. - №21 (207). – S. 166-169. (statya, SNG).

2. Ismailova G.O. Interaktivnыy novыy metod po bioximicheskim protsessam, protekayuщix v kletkax «chto, gde i kak?» // «Tibbiy ta’limdagi is­­lohotlar – mamla­ka­ti­miz tibbiyot sohasi­ning ta­raq­qiyot mezo­ni», Resp. o‘quv-us­lu­b. konf., ToshPTI. – Toshkent, 2018. –86-87 betlar. (tezis, M). 

3. Ismailova G.O., YUldashev N.M. Eksperimentalnыe metodы oprosa pobioximicheskim protsessam, protekayuщix v kletkax. // «Tibbiy ta’limdagi is­­lohotlar – mamla­ka­ti­miz tibbiyot sohasi­ning ta­raq­qiyot mezo­ni», Resp. o‘quv-us­lu­b. konf., ToshPTI. – Toshkent, 2018. –87-88 betlar. (tezis, M). 

4. Karimova SH.F. O texnologii ovladeniya predmeta «bioximiya» posredstvom modulnogo obucheniya // «Tibbiy ta’limdagi is­­lohotlar – mamla­ka­ti­miz tibbiyot sohasi­ning ta­raq­qiyot mezo­ni», Resp. o‘quv-us­lu­b. konf., ToshPTI. – Toshkent, 2018. –105-106 betlar. (tezis, M). 

5. Rasulova M.T., YUldashev N.M. Jigar monooksigenaza tizimi induktori benzonal ta’sirida qalqonsimon bezning morfologik holati // “Tibbiyotning dolzarb mu­am­molari” talabalar, kli­nik ordinatorlar va yosh olim­larning XXVilmiy-nazariy anjumani ma­te­ri­al­lari. – Urganch, 2018. – 378-379 betlar. (tezis, M).

6. Rasulova M.T., YUldashev N.M. Tireodnыy status organizma pri benzonalovoy induksii monooksigenaznoy sistemы (MOS) pecheni // “Tibbiyotning dolzarb mu­am­molari” talabalar, kli­nik ordinatorlar va yosh olim­larning XXVilmiy-nazariy anjumani ma­te­ri­al­lari. – Urganch, 2018. – 380 bet. (tezis, M).

Dissertatsiyalar himoyasi 

O’tgan davrda 1 doktorlik dissertastiyasi himoya qilindi.

Xaybullina Zarina Ruslanovna 2012 yili Toshkentda O’zR FA Biokimyo institutida «Molekulyarnie mexanizmi povrejdeniya biomembran pod deystviem aktivnix form kisloroda pri gipoksii» mavzusida doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. Ixtisoslik shifri03.00.04 - Biokimyo. D 015.16.01. Ilmiy maslahatchi – tibbiyot fanlari doktori, professor Ibragimov U.K.

Olingan natijalar va ularning yangiligi: postgipoksik davrning olis muddatlarida miya va jigarning a’zolararo o’zaro bog’liqligi hamda uning sterebral ishemiya oqibatlarini chuqurlashtirishdagi hissasi aniqlangan. Postgipoksik davrda jigar mitoxondriyalari fraksiyasidagi fosfolipidlar miqdori buzilishlari hamda KShF ortiqcha generatsiyasining qo’shadigan hissasi va fenozan nanodozalarining antiapoptoz ta’siri aniqlangan; postgipoksiya davrining erta muddatlarida jigar mikrosomalari fraksiyasi membranaviy komponentini postgipoksik adaptatsiya reaksiyalaridagi ishtiroki va alfa-tokoferol nanodozalarining antioksidant sistem (AOS) fermentlariga modullovchi ta’siri aniqlangan. Fenozan nanodozalarini miya to’qimasida AOS fermentativ bo’g’iniga imtiyozli ta’sir etishi orqali fosfolipidlar oksidlanishini pasaytirishi hamda miyani taraqqiy etishi uchun shart-sharoitlarni mutanosiblashtirishi aniqlangan.

Amaliy ahamiyati: chaqaloqlarda sterebral ishemiya og’irligini bashoratlash shkalasi ishlab chiqilgan, tajribadagi homila gipoksiyasida antioksidantlar nanodozalarini qo’llash asoslab berilgan.

Tatbiq etish darajasi va iqtisodiy samaradorligi: olingan natijalar RIIATM Akusherlik va ginekologiya, RIIATM Pediatriya, ToshPTI, ToshVMOI uslubiy tavsiyanomalar va axborot xati shaklida joriy qilingan.

Qo’llanilish sohasi: biokimyo, pediatriya.

Kafedraning o’zaro aloqalari 

Kafedra ilmiy ishlarni olib borishda TTA biokimyo kafedrasi, ToshVMOI klinik va laborator diagnostikasi kafedrasi, O’zR FA Bioorganik kimyo instituti, RFA Biokimyoviy fizika instituti (Moskva), TTA Urganch filiali biokimyo kafedrasi bilan hamkorlik qiladi.

Grantlar, ilmiy tashkilotlar va redaksion kengashlardagi a’zoliklar 

2012-2014 yillarda kafedrada ADSS 30.3 «Razrabotka sposoba usileniya zajivleniya nekroticheskix porajeniy miokarda v eksperimente» mavzusida grant loyihasi olib borilgan, rahbar – prof. N.M. Yuldashev.

Kafedraning ilmiy salmog’i shu bilan tasdiqlanadiki, akademik Saatov T.S. 10 yil davomida O’zR FA Biokimyo institutidagi doktorlik va kandidatlik himoyalari bo’yicha D 015.16.01 ixtisoslashgan kengashga raislik qildi, professor N.M. Yuldashev 2012 yilgacha TTA qoshidagi doktorlik va kandidatlik himoyalari bo’yicha D 087.09.02 birlashgan ixtisoslashgan kengashda ilmiy kotiblik qildi va hozirda u «O’zbekiston Kardiologiyasi» jurnali redaksion kollegiyasi a’zosi, SSV va O’zR FA eksperti, OO’Yu vazirligining darslik va o’quv-uslubiy qo’llanmalari ekspertizasi bo’yicha ekspert kengashi a’zosi.

Ixtirolar

Sog’liqni saqlash amaliyotiga 1 patent, 5 metodikalik taklifi, 3 informastion xatlar va 1 ratsionalizatorlik taklifi tadbiq etilgan.

Kafedradagi talabalar ilmiy jamiyati  

Kafedrada  talabalar ilmiy jamiyati hamda «Yosh bioximik» to’garagi mavjud. TIJ a’zolari ilmiy ish bilan faol shug’ullanadilar, natijalarni TIJning Institut ToshPTIda, respublika va Xalqaro konferensiyalarida tezislar shaklida chop etadilar. «Yosh bioximik» to’garagining ilmiy yo’nalishi: “Turli kasalliklarda organizmda erkin-radikal jarayonlari”.

Talabalar ilmiy jamiyati ilmiy nashrlari

2017 - 2018

1. Bahodirova MO, 211-guruh, II-pediatriya fakulteti. Ilmiy maslahatchi: Ismailova G.O. Flavonoidonosnoe o't O'zbekistonning // "Xalq Bilan Muloqot alayhi inson manfaatlari va yoki" ga bagishlangan Talabalar ilmy zhamiyatining 45 - ilmy - Amal anzhumani tezislar tuplyu. Toshkent, 20 aprel, 2017 yil. 90-bet. (Tezis, M).

2. Harisova II, 313-guruh, I-pediatriya fakulteti. Ilmiy maslahatchi: Ismailova G.O. "Xalq Bilan Muloqot alayhi inson manfaatlari va yoki" // sintez kalgon türevini Bioscreening ga bagishlangan Talabalar ilmy zhamiyatining 45 - ilmy - Amal anzhumani tezislar tuplyu. Toshkent, 20 aprel, 2017 yil. S. 475. (tezis, M).

3. Kamolova AA, 212-guruh, II-pediatriya fakulteti. Ilmiy maslahatchi: Yuldashev NM uning molekulyar tuzilishi // "Xalq Bilan jurnali Muloqot alayhi inson manfaatlari va yoki" munosabati bilan ipak fibroin asosida dori yutilish quvvatiga tahlili ga bagishlangan Talabalar ilmy zhamiyatining 45 - ilmy - Amal anzhumani tezislar tuplyu. Toshkent, 20 aprel, 2017 yil. S. 191. (tezis, M).

4. Atavullaeva MA, 212-guruh, II-pediatriya fakulteti. Boshqaruvchi: Nishantaev M.K. xolesterin qarshi ipak fibroin // "Xalq Bilan Muloqot alayhi inson manfaatlari va yoki" asosida dori yutilish salohiyatini o'rganish ga bagishlangan Talabalar ilmy zhamiyatining 45 - ilmy - Amal anzhumani tezislar tuplyu. Toshkent, 20 aprel, 2017 yil. S. 84. (tezis, M).

5. Madiev Yu.R., 206-guruh, tibbiyot-pedagogika fakulteti va tibbiyot biznesi. Boshqaruvchi: Karimova Sh.F. Morfologik rats // emizgan tiroidektomi emizikli keyin rat qalqonsimon o'zgarishlar "Muloqot alayhi inson manfaatlari Xalq Bilan va yoki" ga bagishlangan Talabalar ilmy zhamiyatining 45 - ilmy - Amal anzhumani tezislar tuplyu. Toshkent, 20 aprel, 2017 yil. S. 233. (Tezis, M).

6. Kamolova NN, 210-guruh, I-pediatriya fakulteti. Ilmiy maslahatchi: Ziyamutdinova Z.K. tuzilmaviy birliklari membrana // sifatida gangliosidlet va fosfolipidlar ma'nosi "Xalq Bilan Muloqot inson manfaatlari iili alayhi" n bagishlangan Talabalar ilmy zhamiyatining 45 - ilmy - Amal anzhumani tezislar tuplyu. Toshkent, 20 aprel, 2017 yil. S. 196. (Tezis, M).

7. KarimovaSH.F.,  Ismailova G.O.,  Karimova N.M., Bijanova A.B. Eksperimentalnoe is­sle­do­vanie chuvstvitelnosti kle­tok щitovidnoy jelezы krыs k tireotropnomu gor­mo­nu gipofiza pri raz­lich­nom yodnom obespechenii. // Mejdunarodnыy nauchnыy jurnal «Razvitie i aktu­al­nыe voprosы sovre­men­noy nauki». – Magni­to­gorsk, Rossiya. – 2018. - №1 (8). – S. 122-127. (statya, SNG).

8. Alimxodjaeva N.T., Akbarxodjaeva X.N., Tadjibaeva D.SH., Menglieva I.A. Izmenenie aktivnosti fer­mentov uglevodnogo obmena pri eksperimentalnom gepatite. // Mejdunarodnыy nauchnыy jurnal «Molodoy uchenыy». – Kazan, Rossiya. – 2018. - №21 (207). – S. 159-162. (statya, SNG).

9. Alimxodjaeva N.T., Akbarxodjaeva X.N., Tadjibaeva D.SH., Menglieva I.A. Korreksiya aktivnosti fer-mentov antiokislitelnoy sistemы (SOD, katalazы) pri geliotrinnom gepatite. // Mejdunarodnыy nauchnыy jurnal «Molodoy uchenыy». – Kazan, Rossiya. – 2018. - №21 (207). – S. 163-166. (statya, SNG).

10.  Ziyamutdinova Z.K., Sadriddinova M.A.,  Boltayev B.M. Sorrecting action of membran­stabilizers and antioxidants. // Ejemesyachnыy mej­du­na­rod­nыy nauchnыy jurnal «INTER­NA­TIONAL SCIENCE PRO­JECT» - Turku, Finlyandiya. –2018. – 1 chast, №10. –S. 50-52. (statya, SNG).

11. Ismailova G.O., SHoyunusov S.I., Suleymanova G. G. Effektivnыe spo­so­­bы sinteza gomo­lo­gov psevdo­bapti­genina. // Sbor. mater. XXXVII Mejdunarodnoy nauchno-prakt. konfe­ren­siy «Actual scientific research 2018». – Moskva, 2018. – 27 aprel. – S. 74-76. (tezis, SNG). 

12. YUldashev N.M., Ismailova G.O., Abdurazzakova R.S. Axborot psixologik xu­ruj­la­ri sharoitida davlat axborot siyosati // «YOshlar bilan muloqot: mu­ammo va echimlar» mav­zu­­si­da­gi Xalqaro il­miy - amaliy konferensiya ma­te­ri­al­­lari.– Toshkent, 2018. – 25 yanvar. – 246-248-betlar. (tezis, M). 

13. YUldashev N.M., Ismailova G.O., Abdurazzakova R.S. YOshlar o‘rtasida xu­quq­bu­zar­lik­larni oldini olish chora tadbirlari // «YOshlar bilan muloqot: mu­ammo va echimlar» mav­zu­­si­da­gi Xalqaro il­miy - amaliy konferensiya ma­te­ri­al­­lari.– Toshkent, 2018. – 25 yanvar. – 382-385-betlar. (tezis, M). 

14. Sobirova M.G., Ismailova G.O. Peschanaya akatsiya konolli – fla­­vonoidonosnoe le­karst­ven­noe rastenie Uzbekistana // "Faol tadbirkorlik, in­no­vatsion g‘oyalar va tex­no­lo­giyalarni qo‘llab-quv­vat­lash yili " ga bag‘ishlangan ToshPTI, talabalar ilmiy jamiyatining 46-ilmiy-na­zariy anjumani tezis­lar to‘plami. – Toshkent, 2018. – 307-309 betlar. (tezis, M).

15. Lutfullaev F.SH., Karimova SH.F. Razlichnoe yodnoe obespechenie i chuvstvitelnost tireo­tro­potsitov gipofiza krыs k vve­de­niyu TTG // "Faol tadbirkorlik, in­no­vatsion g‘oyalar va tex­no­lo­giyalarni qo‘llab-quv­vat­lash yili " ga bag‘ishlangan ToshPTI, talabalar ilmiy jamiyatining 46-ilmiy-na­zariy anjumani tezis­lar to‘plami. – Toshkent, 2018. – 182-183 betlar. (tezis, M).

16. SHoyunusov S.I., Karimova SH.F. Otdelnыe parametrы me­ta­bo­liz­ma plodov i novoroj­den­nыx krыsyat v zavisimosti ot funksionalnogo sostoyaniya щitovidnoy jelezы bere­mennoy i laktiruyuщey samki // "Faol tadbirkorlik, in­no­vatsion g‘oyalar va tex­no­lo­giyalarni qo‘llab-quv­vat­lash yili " ga bag‘ishlangan ToshPTI, talabalar ilmiy jamiyatining 46-ilmiy-na­zariy anjumani tezis­lar to‘plami. – Toshkent, 2018. – 418-419 betlar. (tezis, M).

17. G‘ulomjonov F.SH., Suleymanova G.G. YUrak glikozidlarining tibbiyotdagi axamiyati // "Faol tadbirkorlik, in­no­vatsion g‘oyalar va tex­no­lo­giyalarni qo‘llab-quv­vat­lash yili " ga bag‘ishlangan ToshPTI, talabalar ilmiy jamiyatining 46-ilmiy-na­zariy anjumani tezis­lar to‘plami. – Toshkent, 2018. – 455 bet. (tezis, M).

  

2017-2018 yillarda TIJ konferenstiyalari materiallarida 20 tan kup talabalar ishlari chop etildi (mahalliy va xorijiy nashrlar).

To’garak murabbiy  –  dotsent Nishantaev M.K.

Talabalarning ishlari ilmiy materiallarida chop etkanlar ("Yuklab olish" bulimda