Studentlarga

Kafedraning 2-kurs pediatriya, davolash ishi va tibbiyot-pedagogika fakulteti talabalari, shuningdek, 3-qavatdagi "Biologik ximiya" fanidan Oliy xamshiralik ishi 1-kurs talabalari ToshPTIning asosiy binosida qatnashadilar.

Fan bo‘yicha talabalar bilimini baholash va nazorat qilish me’zonlari

 

Baholash usullari

Ekspress testlar, yozma ishlar, og‘zaki so‘rov, prezentatsiyalar.

Joriy nazorat:     45

Baholash mezonlari

86-100 ball «a’lo»

Talaba o‘qituvchining barcha savollariga to‘liq va to‘g‘ri javob beradi. Ijodiy fikirlaydi va or­ga­nizm­da­gi pa­to­lo­gik jarayonlar va qiymatlarni tushintirib bera oladi. Va­ziyatli masalalarni to‘g‘ri echadi, ijo­diy yondoshadi va javobni to‘liq asoslab beradi. Labo­ra­to­riya ishini ba­ja­rish­da aktiv qatnashadi. Mustaqil ish­ni prezentasiya ku­ri­nishida bajaradi, ko‘plab internet ma’lumotlaridan va slaydlardan foydalanadi. Muno­za­­ralarda faol qatnashadi va muammoni echishga ijodiy yondoshadi.

-     fanga oid nazariy va uslubiy tushunchalarni to‘la o‘zlashtira olish;

-     fanga oid biokimyoviy ko‘rsatkichlarni tahlil qilishda ijodiy fikrlay olish;

-     o‘rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish;

-     o‘rganilayotgan jarayonga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash va ularga to‘la baho berish;

-     tahlil natijalari asosida vaziyatga  to‘g‘ri va xolisona baho berish;

-     o‘rganilayotgan biokimyoviy hodisa va jarayon to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘lish;

-     o‘rganilayotgan jarayonlarni analitik jadvallar orqali tahlil etish va tegishli qarorlar qabul qilish.

71-85 ball «yaxshi»

Talaba o‘qituvchining barcha savollariga to‘g‘ri javob be­radi. Ijodiy fikirlaydi, organizmdagi patologik ja­rayonlar va qiymatlarni tushintirib bera oladi, am­mo ba’zi mexanizmlarni tushuntirishda qiynaladi. Va­zi­yatli ma­salalarni to‘g‘ri echadi, ijodiy yondoshadi le­kin ja­vob­ni to‘liq asoslab beraolmaydi. Laboratoriya ishi­ni baja­rish­da aktiv qatnashadi. Mustaqil ishni doklad ku­ri­ni­shi­da bajaradi, internet ma’­lu­mot­la­ri­dan va slayd­lar­dan foydalanadi. Munozaralarda faol qatnashadi va muammoni echishga ijodiy yondoshadi.

-      o‘rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish;

-      tahlil natijalarini to‘g‘ri aks ettira olish;

-      o‘rganilayotgan biokimyoviy hodisa va jarayon to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘lish;

-      o‘rganilayotgan jarayonga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash va ularga to‘la baho berish;

-      o‘rganilayotgan jarayonlarni jadvallar orqali tahlil etish va tegishli qarorlar qabul qilish.

55-70 ball «qoniqarli»

Talaba o‘qituvchining savollariga to‘liq javob ber­may­di. Kimyoviy jarayonlar haqida mushohada yuritadi le­kin kup­gina xatolarga yo‘l kuyadi. Vaziyatli masa­la­lar­ni to‘g‘­ri echmaydi.  Laboratoriya ishini bajarishda ak­tiv qat­na­sha­ olmaydi. Mustaqil ishni tulik bajar­may­di, internet ma’­lumotlaridan va slaydlardan foy­da­lanmaydi. Muno­za­­ralarda faol qatnasha olmaydi.

-      o‘rganilayotgan jarayonga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash va ularga to‘la baho berish;

-      o‘rganilayotgan biokimyoviy hodisa va jarayon to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘lish;

-      o‘rganilayotgan jarayonlarni analitik jadvallar orqali tahlil etish.

 0-54 ball«qoniqarsiz»

Organizmda kechadigan kimyoviy jarayonlar haqida bil­may­di. Laboratoriya ishini mustaqil bajara olmaydi. Test­larni to‘g‘ri echmaydi. Mustaqil ishni bajara ol­maydi.

-      o‘tilgan fanning nazariy va uslubiy asoslarini bilmaslik;

-      biokimyoviy hodisa va jarayonlarni tahlil etish bo‘yicha tasavvurga ega emaslik;

-    o‘rganilayotgan jarayonlarga iqtisodiy usullarni qo‘llay olmaslik.

 

Reyting baholash turlari

Maks.ball

 

Oraliq nazorat:     20

O‘zlashtirish

ballda

Baho

Talabaning bilim darajasi

18-20 ball

 

A’lo“5”

Talaba barcha savollarga to‘liq va to‘g‘ri javob beradi. Ijodiy fikirlaydi va or­ga­nizm­da­gi normal va  pa­to­lo­gik jarayonlar va qiymatlarni tushintirib bera oladi. Labo­ra­to­riya ishini mazmunini  klinik diagnostik axamiyatini tugri tushintirib bera oladi.

15-17 ball

YAxshi

“4”

Talaba barcha savollarga to‘g‘ri javob be­radi. Ijodiy fikirlaydi, organizmdagi normal va  patologik ja­rayonlar va qiymatlarni tushintirib bera oladi, am­mo ba’zi mexanizmlarni tushuntirishda xatolarga yul kuyadi. Labo­ra­to­riya ishini mazmunini  klinik diagnostik axamiyatini tugri tushintirib bera oladi lekin tushuntirishda xatolarga yul kuyadi.

 

11-14 ball

Qoniqarli

“3”

Talaba savollarga to‘liq javob ber­ma­di. Kimyoviy jarayonlar haqida mushohada yuritadi le­kin kup­gina xatolarga yo‘l kuyadi. Labo­ra­to­riya ishini mazmunini  klinik diagnostik axamiyatini tugri tushintirib bera olmaydi  va kup xatolarga yul kuyadi.

 

10 va undan dan kam

Qoniqarsiz

“2”

Talaba savollarga umuman javob ber­madi. Labo­ra­to­riya ishini mazmunini  klinik diagnostik axamiyatini umuman tushintirib bera olmaydi  

Mustaqil ishi

5

 

Oraliq baholashmezoni

20

 

 

YAkuniy nazorat

30

 

 

JAMI

100

 

 

REYTING TIZIMIDA BAHOLASH MEZONI 

 PEDIATRIYA, TP va DI FAKULTETLARI II KURS TALABALARNING BIOKIMYO FANIDAN

 (90 soat) 3-semestr 2018-2019yil

100 ballquyidagicha taqsimlanadi:

Baholash turlari

Maksimal ball

Saralash balli

1.

Joriy baholash  (JB)

45

25

 

TMI

5

3

2.

Oraliq baholash  (OB)

20

11

3.

YAkuniy baholash (YAB) og‘zaki

30

17

 

JAMI

100

55

 

 

 

 

 

 

JB – 45b

( 100 ballik tizimda xar mashg‘ulotda baholanadi)

JB ballarini yig‘indisi

(85 bal)5 + (74 bal)5 + (82 bal)5+ ……..=  ∑ / n = 82 ball

82 bal x 0.45 = 36.9 = 37 ball

1. Faol so‘rov

2.Test echish                                       

3. Laboratoriya   ishini bajarish va natijalarni taxlil qilish.                                                     

TMI – 5 ball

Semestr davomida

baholanadi

TMI-3 ball

 TMI uchun ajratilgan mavzularni bittasidan Referativ doklad tayyorlash (qo‘llanilgan adabiyot muallifi, nomi,  nashr etilgan joyi va vaqti,  betlari keltiriladi) – 10 bet kompyuterda terilgan teksti ( Times New Roman, shrift 14, interval 1)  – 5 ball

Baxolash tartibi:

3 ball - talaba referativ dokladni va uning prezentatsiyasini topshirdi

4 ball - talaba referativ dokladni va uning prezentatsiyasini himoya kildi, to‘plagan joriy bali 80 va undan yuqori bo‘lgan xolda.

5 ball - talaba TIJ da biokime fanidan va chet mamlakatlar OO‘YUlaridagi TIJ larda  katnashdi; talaba biokime fanidan  tezis eki makola nashr etdi. 

Talabaning mustaqil ishi uning maxsus papkasida yig‘iladi

OB – 20b

Oraliq baholashda yig‘ilgan ball = 18 b

YAB – 30 b

 Og‘zaki kafedrada o‘tkaziladi

 Yig‘ilgan ball 26 ball

 

O‘zlashtirishi

Umumiy  ball   = (JB+ TMI)+OB+YAB

Umumiy  ball   = 37 +3+ 18 + 26 =84 ball

Reytingi

90 x 84 / 100  = 75,6 =76

* - ballar butun raqamlar bilan ifodalanadi.

 

 PEDIATRIYA, TP va DI FAKULTETLARI Biokimyo fanidan Reyting daftarchasida qayd etish:

3-semestr uchun

Fan

O‘kuv rejada ajratilgan soat

O‘zlashtirish

Reyting

FISH

Sana

Imzo

Biokimyo

90

 

84

76

N.M. YUldashev

 

 

  

PEDIATRIYA, TP va DI FAKULTETLARI II KURS TALABALARNING BIOKIMYO FANIDAN REYTING TIZIMIDA BAHOLASH MEZONI

(90 soat) 4-semestr 2018-2019 yil

100 ball quyidagicha taqsimlanadi:

Baholash turlari

Maksimal ball

Saralash balli

1.

Joriy baholash  (JB)

45

25

 

TMI

5

3

2.

Oraliq baholash  (OB)

20

 11

3.

YAkuniy baholash (YAB) test

30

17

 

JAMI

  100

55

 

 

JB – 45b

( 100 ballik tizimda xar mashg‘ulotda baholanadi)

JB ballarini yig‘indisi

(85 bal)5 + (74 bal)5 + (82 bal)5+ … = ∑ / n = 82 ball

82 bal x 0.45 = 36.9 = 37 ball

1. Faol so‘rov

2. Test echish                                       

3. Laboratoriya   ishini bajarish va natijalarni taxlil qilish.                                       

TMI – 5 ball

Semestr davomida

baholanadi

TMI-3 ball

    TMI uchun ajratilgan mavzularni bittasidan Referativ doklad tayyorlash (qo‘llanilgan adabiyot muallifi, nomi,  nashr etilgan joyi va vaqti,  betlari keltiriladi) – 10 bet kompyuterda terilgan teksti ( Times New Roman, shrift 14, interval 1)  – 5 ball

Boxolash tartibi:

3 ball - talaba referativ dokladni va uning prezentatsiyasini topshirdi

4 ball - talaba referativ dokladni va uning prezentatsiyasini himoya kildi, to‘plagan joriy bali 80 va undan yuqori bo‘lgan xolda.

5 ball - talaba TIJ da biokime fanidan va chet mamlakatlar OO‘YUlaridagi TIJ larda  katnashdi; talaba biokime fanidan  tezis eki makola nashr etdi.

Talabaning mustaqil ishi uning maxsus papkasida yig‘iladi

OB – 20b

Oraliq baholashda yig‘ilgan ball = 18 b

YAB – 30 b

Og‘zaki kafedrada o‘tkaziladi

Yig‘ilgan ball 26 b

 

 

O‘zlashtirishi

Umumiy  ball   = (JB+ TMI)+OB+YAB

Umumiy  ball   = 37 +3+ 18 + 26 =84 ball

Reytingi

90 x 84 / 100  = 75,6 =76

 * - ballar butun raqamlar bilan ifodalanadi.

 

PEDIATRIYA, TP va DI FAKULTETLARI II kurs talabalarning biokimyo fanidan Reyting daftarchasida qayd etish:

4-semestr uchun

Fan

O‘kuv rejada ajratilgan soat

Uzlashtirish

Reyting

FISH

Sana

Imzo

Biokimyo

90

 

84

76

N.M. YUldashev

 

 

 

O‘QUV YUKLAMALARNI HAJMI

(3-semestr)

Umumiy soat

Auditoriya mashg‘ulotlarining turlari bo‘yicha o‘quv yuklamaning hajmini taqsimoti (soatlarda)

Mustaqil ish

Jami

Ma’ruza

Amaliy mashgulot

Laboratoriya ishi

90

63

14

41

8

27 

(4-semestr)

Umumiy soat

Auditoriya mashg‘ulotlarining turlari bo‘yicha o‘quv yuklamaning hajmini taqsimoti (soatlarda)

Mustaqil ish

Jami

Ma’ruza

Amaliy mashgulot

Laboratoriya ishi

90

63

14

37

12

27

 

OXI  FAKULTETI I KURS TALABALARNING BIOKIMYODAN REYTING TIZIMIDA BAHOLASH MEZONI (132 SOAT)  

              100 ballquyidagicha taksimlanadi:

Baholash turlari

Maksimal ball

Saralash balli

1.

Joriy baholash  (JB)

45

25

 

TMI

5

3

2.

YAkuniy baholash (YAB)

50

27

 

JAMI

  100

55

 

 JB

(JB + TMI)

50 b

 

( 100 ballik tizimda xar mashg‘ulotda baholanadi)

 

 

TMI – 5 ball

 

 

Semestr davomida

baholanadi

 JB ballarini yig‘indisi

∑ JB = (JB1+JB2 +JB3 +JB 4 +JB5)

∑ JB = (7+9+7+7+7)= 37 b

82 bal x 0.45 = 36.9 = 37 ball

1. Faol so‘rov

2.Test echish                                       

3. Laboratoriya   ishini bajarish va natijalarni taxlil qilish

 

TMI  3 ball

TMI uchun ajratilgan mavzularni bittasidan Referativ doklad tayyorlash (qo‘llanilgan adabiyot muallifi, nomi,  nashr etilgan joyi va vaqti,  betlari keltiriladi) – 10 bet kompyuterda terilgan teksti ( Times New Roman, shrift 14, interval 1)  – 5 ball

Boxolash tartibi:

3 ball -  talaba fakat referativ dokladni uzini topshirdi.

4 ball - talaba referativ dokladni va uning prezentatsiyasini himoya kildi, to‘plagan joriy bali 80 va undan yuqori bo‘lgan xolda.

5 ball - talaba TIJ da biokime fanidan va chet mamlakatlar OO‘YUlaridagi TIJ larda  katnashdi; talaba biokime fanidan  tezis eki makola nashr etdi. 

Talabaning mustaqil ishi uning maxsus papkasida yig‘iladi

JB+TMI= (37+3) = 40 ball

 YAB –50 b

test

Og‘zaki kafedrada o‘tkaziladi

 

Yig‘ilgan ball- 35 ball    

 Uzlashtirish

Umumiy ball   = (JB+ TMI)+YAB

Umumiy ball   = 40 + 35 =75 ball 

Reyting

132  x 75/ 100  99,12= 99  ball

      - ballar butun raqamlar bilan ifodalanadi

 

OXI fakulteti I kurs talabalarning Biokimyodan Reyting daftarchasida qayd etish:

Fan

O‘kuv rejada ajratilgan soat

Uzlashtirish

Reyting

FISH

Sana

Imzo

Biokimyo

132

(Ma’ruza+lab-amal.+TMI)

75

99

N.M. YUldashev

 

 

 O‘quv yuklamalarni hajmi

Umumiy soat

Auditoriya mashg‘ulotlarining turlari bo‘yicha o‘quv yuklamaning hajmini taqsimoti (soatlarda)

Mustaqil ish

Jami

Ma’ruza

Amaliy mashgulot

Laboratoriya ishi

132

72

18

44

10

60

 

"Yuklab olish" bo'limida Siz topishingiz mumkin

1. Bioximiya uchun kalendar-tematik rejalar rus, o'zbek. va ang. tili

2. Rusiyada biokimyada talabalar uchun skrining testlari. va ang. tili

3. "Biokimyada amaliy mashg'ulotlar" o'zbek. tili