Studentlarga

2018-2019 o‘quv yili. Pediatriya ishi, tibbiy pedagogika va davolash ishi fakulteti Anatomiya fanidan 1 kurs I semestr uchun ma’ruzalar rejasi: № Kun Soat Ma’ruzalar mavzusi 1. 5/ IX-15/IX 2 Anatomiya faniga kirish. Anatomiyaning rivojlanish tarixi. Odam organizmining bir butunligi. Anatomiyaning asosiy bo‘limlari. Anatomiyani o‘rganish usullari. 2. 17/IX-29/IX 2 Odam skeleti haqida umumiy ma’lumot. Skeletning yoshga qarab o‘zgarishi 3. 01/ X 13/X 2 Kalla suyaklarining umumiy anatomiyasi. Kallaning miya qismi suyaklari, ularning yoshga qarab o‘zgarishi 4. 15/X-27/X Kallaning yuz qismi suyaklari, ularning yoshga qarab o‘zgarishi. Kallaning ichki va tashqi asosi, ko‘z kosasi, burun bo‘shlig‘i, ularning yoshga qarab o‘zgarishi 5. 29/X-10/XI 2 Suyaklarning birla shuvi haqidagi ilm. Birlashmalarning tasniflanishi. Bo‘g‘imlarning umumiy anatomiyasi 6. 12/XI-24/XI 2 Qo‘l va oyoq panja suyaklarining birlashuvi, ularning yoshga qarab o‘zgarishi.. 7. 26/XI-8/XII 2 Mushaklar haqida ilm. Mushaklarning tuzilishi va ishining umumiy prinsiplari. Tana mushaklari va fassiyalari, ularning yoshga qarab o‘zgarishi.. 8. 10/XII-22/XII 2 Qo‘l va oyoq mushaklari, ularning yoshga qarab o‘zgarishi 9 23/XII 2 Bosh va bo‘yin mushaklari va fassiyalari. Ularning yoshga qarab o‘zgarishi. Bo‘yin topografiyasi. Abu Ali Ibn-Sinoning anatomiya fanining rivojlanishiga qo‘shgan hissasi. Kurs mudiri,dots. X.A. Rasulov 2018-2019 o‘quv yili. Pediatriya ishi, tibbiy pedagogika va davolash ishi fakulteti Anatomiya fanidan 1 kurs I semestr uchun amaliy mashg‘ulotlar rejasi: № Kun Soat Amaliy mashg‘ulot mavzusi 1. 05.09.2018 2 Umumiy osteologiya. Skelet haqida umumiy tushuncha. Satxlar haqida tushuncha. Boshlangich terminologiya. Suyaklarning tuzilishi. Bo‘yin, ko‘krak umurtqalari, ularning bolalardagi xususiyatlari 2. 10.09.2018 2 Bel va dumg‘aza umurtqalari, ularning bolalardagi xususiyatlari Qovurg‘alar, to‘sh suyagi, umurtqa pog‘onasi va ko‘krak kafasi, ularning bolalardagi xususiyatlari. 3. 17.09.2018 2 Yelka kamari suyaklari va yelka suyagi, bilak va qo‘l panjasi suyaklari ularning bolalardagi xususiyatlari. 4. 24.09.2018 2 Chanoq kamari suyaklari, son suyagi, boldir va oyoq panjasi suyaklari, ularning bolalardagi xususiyatlari 5. 01.10.2018 2 Kalla, uning qismlari, kallaning miya qismi suyaklari: ensa, tepa suyaklari, peshona, yonoq, g‘alvir suyaklari ularning bolalardagi xususiyatlari. 6. 08.10.2018 2 Ponasimon suyak va uning bolalardagi xususiyatlari 7. 15.10.2018 2 Chakka suyagi va uning bolalardagi xususiyatlari 8. 22.10.2018 2 Kallaning yuz kismi suyaklari. Yuqorigi jag‘, tanglay suyaklari. Ko‘z yoshi, burun, burunning pastki chig‘anog‘i, dimog‘, pastki jag‘ va til osti suyaklari. Ularning bolalardagi xususiyatlari. 9. 29.10.2018 2 Butun kalla. Kalla suyagining asosi. Uning bolalardagi xususiyatlari Ko‘z kosasi, ularning bolalardagi xususiyatlari. Burun bo‘shlig‘i. Chakka, chakka osti va qanot-tanglay chuqurchalari. Ularning bolalardagi xususiyatlari 10. 05.11.2018 2 Kalla suyaklarining birlashuvi. Chakka-pastki jag‘ bo‘g‘imi ularning bolalardagi xususiyatlari Tana suyaklarini birlashuvi va ularning bolalardagi xususiyatlari 11. 12.11.2018 2 Yelka kamari suyaklarini birlashuvi, yelka bo‘g‘imi, tirsak bo‘g‘imi. Bilak-kaft usti bo‘g‘imi va qo‘l kafti suyaklarining birlashuvi, ularning yoshga qarab o‘zgarishi. 12. 19.11.2018 2 Chanoq kamari suyaklarining birlashuvi. Chanoq-son bo‘g‘imi. Tizza bo‘g‘imi. Boldir suyaklarining o‘zaro birlashuvi va oyoq panjasi bo‘g‘imlari, ularning bolalardagi xususiyatlari. 13. 26.11.2018 2 Ko‘krak mushaklari. Diafragma. Ularning yoshga qarab o‘zgarishi. 14. 03.12.2018 2 Qorin mushaklari. Qorin to‘g‘ri mushagi qini. Oq chiziqni hosil bo‘lishi. CHov kanali. Ularning yoshga qarab o‘zgarishi. 15. 10.12.2018 2 Orqaning yuza va chuqur guruh mushaklari. 16. 17.12.2018 2 Yelka kamari va yelka mushaklari. Bilak mushaklari va fassiyalari. Qo‘l kafti mushaklari. Qo‘l kaftining pay qinlari. Ularning bolalardagi xususiyatlari. 17. 24.12.2018 2 Chanoq va son mushaklari. Boldir va oyoq panjasi mushaklari. Oyoqning sinovial qinlari. 18. 11.01.2018 2 Bosh va bo‘yin mushaklari. Kurs mudiri,dots. X.A.Rasulov 2018-2019 o‘quv yili. Pediatriya ishi, tibbiy pedagogika va davolash ishi fakulteti. Anatomiya fanidan 2 kurs III semestr uchun ma’ruzalar rejasi № Kun Soat Ma’ruzalar mavzusi 1. 5/ IX-15/IX 2 Nerv tizimining umumiy anatomiyasi. Orqa miyaning vazifaviy va yoshli anatomiyasi. 2. 17/IX-29/IX 2 Rombsimon, o‘rta va oraliq miyaning vazifaviy va yoshli anatomiyasi. 3. 01/ X 13/X 2 Oxirgi miya. Uning yoshga qarab o‘zgarishi. Plashchning relyefi. Oxirgi miyaning oq moddasi. Bazal o‘zaklar. 4. 15/X-27/X 2 Bosh miya po‘stlog‘i. Po‘stloqda markaz larning joylashuvi. Bosh va orqa miya o‘tkazuv yo‘llari 5. 29/X-10/XI 2 Periferik nerv tizimi xaqida umumiy ma’lumotlar. Orqa miya nervlarining hosil bo‘lishi. Orqa miya nervlarining orqa shoxlari. Bo‘yin chigali. Ko‘krak nervlari. Elka chigalining vazifaviy anatomiyasi. Bel va dumg‘aza chigalining vazifaviy anatomiyasi. 6. 12/XI-24/XI 2 Bosh miya nervlari xaqida umumiy ma’lumotlar. Ular ning vazifaviy va yoshga qarab o‘zgarishi. 7. 26/XI-8/XII 2 Vegetativ nerv tizimi haqida umumiy ma’lumotlar. Simpatik va parasimpatik nerv tizimining vazifaviy anatomiyasi. 8. 10/XII-22/XII 2 Sezgi a’zolari xaqida umumiy ma’lumotlar, ko‘ruv, eshituv va muvozanat, hid bilish, ta’m bilish a’zolari va teri analizatori ning vazifaviy va yoshli anatomiyasi Kurs mudiri,dots. X.A. Rasulov 2018-2019 o'quv yili. Pediatriya ishi, tibbiy pedagogika va davolash ishi fakulteti Anatomiya fanidan 2 kurs III semester uchun amaliy mashg’ulotlar rejasi № Kun Soat Amaliy mashg‘ulot mavzusi 1. 5.09.2018 2 Orqa miya va orqa miya pardalari. uning bolalardagi xususiyatlari. 2. 2 Bosh miyaning umumiy ko‘rinishi. Bosh miyaning asosi. 12 juft bosh miya nervlarining chiqish joylari 3. 2 Uzunchoq miya va ko‘prik. Ularning tuzilishi va yoshga qarab o‘zgarishi. 4. 17.09.2018 2 Miyachaning tuzilishi va yoshga qarab o‘zgarishi. 5. 2 VI-qorincha, rombsimon chuqurcha. Rombsimon chuqurchada bosh miya nervlari o‘zaklarining joylashishi. 6. 2 O‘rta miyaning tuzilishi va yoshga qarab o‘zgarishi. 7. 15.10.2018 2 Oraliq miya tuzilishi va yoshga qarab o‘zgarishi. III-qorincha. 8. 2 Oxirgi miya. Plaщ. Uning yoshga qarab o‘zgarishi. YArimsharlarning oq moddasi. Bazal o‘zaklar. 9. 2 Bosh miya po‘stlog‘i. Po‘stloqda markazlarning joylashuvi 10. 2 YOn qorinchalar. Bosh miya pardalari. 11. 22.10.2018 2 Oddiy refleks yoyi. Sezuv o‘tkazuv yo‘llari. 12. 2 Xarakat o‘tkazuv yo‘llari. Oraliq baxolash 13. 2 Orqa miya nervlarini hosil bo‘lishi. Orqa miya nervlarini orqa shoxlari. Ko‘krak nervlari. Bo‘yin chigali. 14. 2 Elka chigalini hosil bo‘lishi va uning shoxlari. Qo‘l terisi innervatsiyasi. 15. 10.11.2018 2 Bel chigali. 16. 2 Dumg‘aza chigalini hosil bo‘lishi va uningshoxlari. Oyoq terisini innervatsiyasi. 17. 2 I,II,III,IV,VI juft bosh miya nervlari. 18. 2 Uch shoxlik nerv 19. 26.11.2018 2 VII vaVIII juft bosh miya nervlari 20. 2 IX, XI va XII juft bosh miya nervlari 21. 2 Adashgan nerv. 22. 2 Vegetativ nerv tizmining simpatik qismi 23. 2 Vegetativ nerv tizmining parasimpatik qismi. 24. 13.12.2018 2 Ko‘rish a’zosi. Ko‘z olmasining tuzilishi va yoshga qarab o‘zgarishi. 25. 2 Ko‘zning yordamchi apparati. Ularning yoshga qarab o‘zgarishi. Ko‘ruv o‘tkazuv yo‘li. 26. 2 Eshitish a’zosi. Tashqi va o‘rta quloqning vazifaviy va yoshli anatomiyasi. 27. 24.12.2018 2 Ichki quloq. Eshituv va muvozanat analizatori o‘tkazuv yo‘li. 28. 2 Teri va uning hosilalari: sochlar, tirnoqlar, sut bezi. Kurs mudiri,dos . X.A. Rasulov