Ilmiy ishlar

2018 yarim yilda nashr etilgan jami ilmiy ishlar - 30 ta.

Shu jumladan:

Darslik – 2 tа

Patent – 2 tа

Jami maqolalar soni – 8 tа shulardan:

Xorijiy – 7 tа.

Respublikada – 1 tа.

Jami tezislar soni – 18 tа shulardan:

Yaqin Xorijiy – 4 tа,

Respublikada – 14 ta

Talabalar bilan nashr qilingan – 5 tа

Magistrlar bilan - 4 tа

2017-12-29_152906

Aliyev M.M., Raxmatullayev A.A., Terebayev B.A. Bolalarda ureterovezikal segment rivojlanish anomaliyalarini nashxislash va davolash // «Yangi-nashr» nashriyoti Tashkent 2017. 184 bet.

2017-12-29_153000

Aliyev M.M., Yuldashev R.Z. Bolalalik davri xirurgik gepatologiyasi // «Yangi-nashr» nashriyoti Tashkent 2017. 412 bet.

2017-12-29_154430

Raxmatullayev A.A., Aliyev M.M., Terebayev B.A., Yuldashev B.E. Bolalarda ureterovezikal segment reflukslanuvchi anomaliyalarning endoskopik kriteriysi ball shkalasi boyicha // IMA DGU№04232 13.02.2017 y.

2017-12-29_154519

Raxmatullayev A.A., Terebayev B.A., Yuldashev B.E., Agzamxodjayev S.T. Bolalarda ureterovezikal segment stenozlanuvchi anomaliyalarning endoskopik kriteriysi ball shkalasi boyicha // IMA DGU№04232 13.02.2017 y.

2017-12-29_153135

2017-12-29_153156

2017-12-29_153221

2017-12-29_153235

2017-12-29_153248

 Чулиев М.С., Бойахмедов Ф.Ф., Насиров М.М. Намланувчи киндикни эрта ташхислаш ва давоси // International-scientific-review, Бостон АҚШ 2017. 104-106 бетлар

Махмуд М. Алиев, Рустам З. Юлдашев, Гульнора С. Адилова, Рустам К. Узбеков Болаларда жигардан ташқари портал гипертензиянинг 3D модели // Hepatalogy International // Heidelberg, Германия 2017. 222-223 бетлар

M.M. Алиев А.А. Дехконбоев Р.З. Юлдашев Некротик энтеоколитни даолвшда абдоминал ульратовуш текширишининг ахамияти // Springer-Verlag Berlin February 2017, Volume 33, Issue 2, 213–216 бетлар

Мансур Насиров Тошкент педиатрияинститути фаолиятида аппендикуляр перитонитни дренажсиз даволаш усули // Pediatrics&Neonatology USA 2017. Volume 3, Issue 5, 1-3 бетлар.

Салиев Б.Х., Исламов Н.К., Насиров М.М., Мубораков Т.Ю. Чап артиум билан веноз тизим туғма номалияси боғлиқлигини мувафақиятли экстракардиал гематодинамик коррекцияси // SOA: Clinical Medical Cases, Reports&Reviews // USA 2017 Volume 1, Issue 1, 2-4 бетла

Махмуд М. Алиев, Рустам З. Юлдашев, Гульнора С. Адилова, Рустам К. Узбеков Болаларда холеджох кисталарида тактика // Hepatalogy International // Heidelberg, Германия 2017 351 бет

Ядгарова Н.Д., Бояксмедов Ф.Ф. Спленэктомиянинг клиник аспектлари // «International Science Project» Vatselankatu 7 20500 Turku, Finland №6/2017 12-13 бетлар

Aliyev MM, Narbayev TT, Turayeva NN, Terebayev BA Bolalarda anorektal malformatsiyaning pastki oqmali shakllarida oraliq proktoplastika usulini tanlash // Pediatrya № 3 2017. 10-13 b.

Aliev MM, Rakhmatullaev AA, Terebaev BA Bolalarda UVS reflukslauvchi anomaliyalarida transurethral korrektsiya usulini tanlash // Pediatriya № 3 2017. 15-19 b.

Tuychiev GU, Gafurov AA Mirzakarimov B.Kh., Kosimov KL, Narbaev TT, Isakov N.E. Jigar siroozi bilan betob bolalarda hayot tarzini aniqlash // Pediatriya №3 2017. 82-83 b.

Agzamhodjaev ST, Nasirov AA, Abdullaev Z.B. Gipspadiyani diagnostika va xirurgik davolash muammolari // Pediatriya № 3 2017. 48-49 b.

Beknazarov Zh.B., Khotamon Kh.N. Bolalarda gipospadiya natijasini oldindan aytish // Pediatriya № 2 2017. 90-92 b.

Agzamkhodjaev S.T. Bolalarda tug’ma gidronefrozni davolashning zamonaviy muammolari // Pediatriya № 3 2017. 121-126 b.

Aliev MM, Narbaev TT, Dzhalalov M.Zh., Holmetov Sh.Sh. Bolalarda anorektal malformatsiyaning boshqa nuqson va anomaliyar bilan birga kelishi // Pediatriya № 3 2017. 6-10 b.

Aliev MM, Turaeva NN, Tilavov U.K., Narbaev TT, Yuldashev RZ Bolalarda o’t y’ollarining tashqi kistoz transformatsiyasida xolesisto-duodenoanastomoz // Pediatriya № 3, 2017. 33-36 b.

Aliev MM, Rakhmatullaev AA, Terebaev BA Bolalarda UVS stenozlovchi anomaliyalarini endoskopik korrektsiyasi// Pediatriya № 3, 2017. 19-24 b.

Chuliev M.S. Bolalarda o’tkir gematogen epifizr osteomielitni diagnostikasi va da // Pediatrics № 3 2017. 104-108 p.

Nasirov MM, Chuliev MS, va boshqalar Bolalarda o'pkaning bakterial destructsiyasida vaqtinchalik bronx okkuliziyasi

Chuliev MS, Uglonov IM va boshqalar Bolalarda vaqtinchalik bronx okkuliziyasi