Talabalarga

1-mavzu. Iqtisodiyot nazariyasi fanining predmeti, uslubi va vazifalari. Iqtisodiy faoliyat va ishlab chiqarish jarayoni

Reja:

1. Iqtisodiyot tushunchasi va uning bosh masalasi.

2. Iqtisodiyot nazariyasi fanining predmeti va vazifalari. Ilmiy bilish usullsri.

3. Ishlab chiqarish jarayonining mazmuni va omillari.

4. Ishlab chiqarishning umumiy va pirovard natijalari.

5 Tovar ishlab chiqarish jarayoni.

 

1-mavzu. Iqtisodiyot nazariyasi fanining predmeti, uslubi va vazifalari. Iqtisodiy faoliyat va ishlab chiqarish jarayoni (amaliyot)

Reja:

1. Iqtisodiyot nazariyasinining fan sifatida shakllanishi.

2. Iqtisodiy qonunlar va kategoriyalar. Ilmiy bilish usullari.

3. Iqtisodiy faoliyat mazmuni va uning turlari.

4. Tovar – pul munosabatlari rivojlanishi bozor iqtisodiyoti shakllanishi va amal qilishining asosidir

 

2-mavzu. Mulkchilik munosabatlari.. Bozor iqtisodiyotining mazmuni va belgilari. O’zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o’tish davri va uning xususiyatlari

 

Reja:

 1. Iqtisodiy tizimlar va ularning turli modellari.
 2. Mulkchilik munosabatlarining mohiyati va mulkchilikning shakllari.

3. O’zbekiston Respublikasida mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirishning shakllari, yo’llari va usullari.

4. Bozor iqtisodiyotining mazmuni va asosiy belgilari.

5. O’zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o’tishning tamoyillari va xususiyatlari.

 

2-mavzu. Mulkchilik munosabatlari.. Bozor iqtisodiyotining mazmuni va belgilari. O’zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o’tish davri va uning xususiyatlari (amaliyot)

 

Reja:

1. Iqtisodiy tizimlar va ularning turli modellari.

2. Mulkchilik munosabatlarining mohiyati va iqtisodiy mazmuni

3. Bozor iqtisodiyotining afzalliklari va ziddiyatlari.

4. Bozor tushunchasi va uning vazifalari. Bozorning turkumlanishi.

5. O’zbekistonda bozor islohotlarini amalga oshirish  konsepsiyasi va  strategiyasi.

 

3-mavzu. Talab va taklif nazariyasi. Raqobat va narxning tashkil topishi

Reja:

1. Talab tushunchasi, talab miqdoriga ta’sir qiluvchi omillar. Talab qonuni.

2. Taklif tushunchasi, taklif miqdoriga ta’sir qiluvchi omillar. Taklif qonuni.

3. Talab va taklif miqdorlari o’rtasidagi nisbat hamda uning o’zgarishi. Bozor muvozanati.

4. Raqobatning mohiyati, turlari, shakllari va raqobatlashish usullari.

5. Narxning mazmuni va uning ob’ektiv asoslari. Bozor iqtisodiyoti sharoitida narxning turlari va vazifalari.

 

 

3-mavzu. Talab va taklif nazariyasi. Raqobat va narxning tashkil topishi (amaliyot)

Reja:

1. Talab tushunchasi, talab miqdoriga ta’sir qiluvchi omillar. Talab qonuni.

2. Taklif tushunchasi, taklif miqdoriga ta’sir qiluvchi omillar. Taklif qonuni.

3. Talab va taklif miqdorlari o’rtasidagi nisbat hamda uning o’zgarishi. Bozor muvozanati.

4. Raqobatning mohiyati, turlari, shakllari va raqobatlashish usullari.

5. Narxning mazmuni va uning ob’ektiv asoslari. Bozor iqtisodiyoti sharoitida narxning turlari va vazifalari.

 

4-mavzu. Tadbirkorlik faoliyati va tadbirkorlik kapitali. Agrar munosabatlar va agrobiznes

Reja:

1. Tadbirkorlik faoliyatining mohiyati va asosiy belgilari.

2. Tadbirkorlik faoliyatining shakllari vatadbirkorlik kapitali.

3. Agrar munosabatlar va ularning bozor tizimidagi xususiyatlari.

4. Agrosanoat integrasiyasi. Agrobiznes va uning turlari.

5. O’zbekistonda agrar islohotlarni amalga oshirish davlat dasturlari

 

4-mavzu. Tadbirkorlik faoliyati va tadbirkorlik kapitali. Agrar munosabatlar va agrobiznes (amaliyot)

Reja:

1. Tadbirkorlik faoliyatining mazmuni va asosiy shakllari

2. Aksionerlik jamiyatlari va ular faoliyatining xususiyatlari.

3. Agrar munosabatlar va yer rentasi tushunchasi

4. Agrosanoat integrasiyasi. Agrobiznes va uning turlari.

 

5-mavzu. Milliy iqtisodiyot va makroiqtisodiy ko’rsatkichlar. Yalpi talab va yalpi taklif. Iste’mol, jamg’arma va investitsiyalar.

1. Milliy iqtisodiyotning qaror topishi va uning makrpoiqtisodiy  ko’rsatkichlari.

2. Milliy hisoblar tizimi va O’zbekistonning unga o’tishi. YaMMni hisoblash usullari.

3. Yalpi talab va yalpi taklif tushunchasi, ularga ta’sir etuvchi omillar.

4. Iste’mol va jamg’armaning mazmuni.  Iste’mol va jamg’arma darajasini belgilovchi omillar.

5. Investitsiyalarning mazmuni, vazifalari

 

5-mavzu. Milliy iqtisodiyot va makroiqtisodiy ko’rsatkichlar. Yalpi talab va yalpi taklif. Iste’mol, jamg’arma va investitsiyalar. (amaliyot)

1. Milliy iqtisodiyotning mazmuni va uning tuzilishi.

2. Yalpi milliy (ichki) mahsulot mazmuni, uning tarkibiy qismlari va harakat shakllari.

3. Yalpi talab va yalpi taklif egri chiziqlarining kesishishi.

4. Iste’mol va jamg’armaning iqtisodiy  mazmuni hamda ularning o’zaro bog’liqligi.

5. Investitsiyalarning mazmuni va ularning darajasini belgilovchi omillar. 

 

6 - mavzu: Iqtisodiy o’sish va milliy boylik. Milliy iqtisodiyotning muvozanati, nisbatlari va sikllilik xarakteri.

Reja:

1. Iqtisodiy o’sishning mazmuni, turlari va ko’rsatkichlari.

2. Milliy boylik va uning tarkibiy tuzilishi.

3. Iqtisodiy muvozanat tushunchasi va uni aniqlash usullari.

4. Iqtisodiy mutanosiblik va uning turlari.

5. Iqtisodiy sikl fazalari. Inqirozlarning mazmuni va turlari.

 

 

6 - mavzu: Iqtisodiy o’sish va milliy boylik. Milliy iqtisodiyotning muvozanati, nisbatlari va sikllilik xarakteri.(amaliyot)

 Reja:

 

1. Iqtisodiy o’sishning mazmuni  va unga ta’sir etuvchi omillar omillari.

2. Milliy boylik va uning tuzilishi.

3. Makroiqtisodiy beqarorlik va iqtisodiyotning siklliligi

4. Iqtisodiy muvozanat va mutanosiblik tushunchalari.

 

 

7 - mavzu: Ish haqi va mehnat munosabatlari. Yalpi ishchi kuchi, uning bandligi va ishsizlik

Reja:

 1. Ish haqining iqtisodiy mazmuni. Ish haqini tashkil qilish shakllari va tizimlari.
 2. O’zbekistonda mehnat munosabatlarini takomillashtirish ustivor yo’nalishlari.
 3. Ishchi kuchini takror ishlab chiqarish va uning xususiyatlari.
 4. Ishchi kuchining bandligi va uning darajasi.
 5. Ishsizlik, uning darajasi va turlari. A.Ouken qonuni.

 

7 - mavzu: Ish haqi va mehnat munosabatlari. Yalpi ishchi kuchi, uning bandligi va ishsizlik (amaliyot)

Reja:

1. Ish haqining iqtisodiy mazmuni. Ish haqini tashkil qilish shakllari va tizimlari.

2. O’zbekistonda mehnat munosabatlarini takomillashtirish ustivor yo’nalishlari.

3. Ishchi kuchini takror ishlab chiqarish va uning xususiyatlari.

4. Ishchi kuchining bandligi va uning darajasi.

5. Ishsizlik, uning darajasi va turlari. A.Ouken qonuni.

 

 

8 - mavzu: Moliya tizimi va moliyaviy siyosat. Pul muomalasi. Kredit-bank tizimi

Reja:

1. Moliyaning mohiyati va vazifalari. Moliyaviy siyosat tushunchasi.

2. Davlat byudjeti va uning tarkibi.

3. Bozor iqtisodiyoti sharoitida soliqlar va ularning turlari, soliq solish tamoyillari.

4. Pulning kelib chiqishi, pul muomalasi va inflyasiya.

5. Kreditning mohiyati manbalari va vazifalari.

6. Banklar faoliyai ularning va turlari.

 

8 - mavzu: Moliya tizimi va moliyaviy siyosat. Pul muomalasi. Kredit-bank tizimi (amaliyot)

Reja:

1. Moliya tizimi va uning bo’ginlari.

2. Byudjet taqchilligi va davlat qarzlari.

3. Soliq tizimi va uning vazifalari.

4. Inflyatsiya, uning sabablari va turlari.

5. Bank - kredit tizimi. Markaziy va tijorat banklari.

 

9 - mavzu: Bozor iqtisodiyotini tartibga solishda davlatning iqtisodiy roli. Aholi daromadlari va davlatning ijtimoiy siyosati

 

Reja:

 1. Iqtisodiyotni tartibga solishning mohiyati, maqsadi va vazifalari.
 2. Davlatning makroiqtisodiyotini tartibga solishning bevosita, bilvosita usullari va shakllari.
 3. Aholi daromadlari, uning turlari va shakllanish manbalari.
 4. Daromadlarining tabaqalinish sabablari va omillari.
 5. O’zbekiston bozor iqtisodiyotiga o’tish sharoitida davlatninig ijtimoiy siyosati. 
 6. Hozirgi zamon jahon xo’jaligi.

 Soliqlar va soliqqa tortish

Soliqlar vasoliqqa tortish. Yakuniy baholash savollari

“Yoshlar – kelajagimiz” Davlat dasturi