Studentlarga

5 kurs Ma’ruzalar

mavzu

soat

1.

Oftalmologiya tarixi, uni tibbiyotdagi o’rni. Ko’rish funktsiyalari.

2

2.

Klinik refraktsiya, uni turlari, sabablari, belgilari, asoratlari,  korrektsiya va davolash.

2

3.

Ko’zni yordamchi va ximoya apparatini tug’ma va orttirilgan patologiyasi.

2

4.

Ko’zni optik nur sindiruvchi apparati tug’ma va orttirilgan patologiyasi.

2

5.

Ko’z ichki bosimi patologiyasi. Tomirli qavat patologiyasi. Oftalmoonkologiya.

2

6

Ko’z jaroxatlari. Ko’ruv nervi va to’r parda kasalliklari. Ko’ruv organi kasalliklarini umumsomatik patologiya bilagn bog’liqligi

 

jami

10

Amaliy mashgulotlar

 

 

Amaliy mashg`ulotlar mavzulari va tarkibi

 

Amaliy

Klinik

mashg`ulot

1

Ko`ruv a`zosi klinik anatomiyasi va klinik fiziologiyasi. Tekshirish usullari. 

2.0

2.0

2

Ko`rish funktsiyalari. Tekshirish usullari. Kasallik tarixi sxemasi.

3.0

3.0

3

Klinik refraktsiya.  Refraktsiya anomaliyalarini diagnostika, differentsial diagnostikasi (miopiya, gipermettropiya, astigmatizm). Progressiyalanuvchi miopiyani davolash, reabilitatsiya va dispanserizatsiya printsiplari.

2.0

2.0

4

G`ilaylik. g`ilaylikning asosiy turlari (paralitik, xamkor), sabablari,  tekshirish usullari, differentsial diagnostikasi va davolash.

3.0

3.0

5

Qovog`,  kon`yunktiva va yosh  a`zolari kasalliklari, klinik va patologik  anatomiyasi. Patogenezi, klassifikatsiyasi, klinikasi, diagnostika, dif. diagnostikasi va  davolash.

2.0

2.0

6

Shox parda, sklera  va orbita patologiyasi.  Shox parda  kasalliklarining klassifikatsiyasi, etiologiya va patogenezi. Umumiy simptomalogiya. Shox parda anomalaliyalari va keratitlarni diagnostika va davosi.

2.0

4.0

7

Gavxar kasalliklari. Kataraktalarining klassifikatsiyasi, diagnostika usullari.  Afakiya va uni zamonaviy korrektsiya usullari.

2.0

2.0

8

Tomirli g`avatning tug`ma va orttirilgan patologiyasi,  diagnostika va davolash usullari. Iridotsiklitlarning diagnostikasi, birinchi vrachlik yordami,  pediatr taktikasi, davolash printsiplari.Oftal'moonkologiya.

2.0

4.0

9

Glaukomalar.  Profilaktika, diagnostika va davolash. Ko`z gipotoniyasi. Tug`ma glaukomaning etiologiya va patogenezi.

2.0

2.0

10

Ko`ruv a`zosi jaroxatlari. Kelib chig`ishi, formasi, lokalizatsiyasi ogirligi va asoratlariga g`arab klassifikatsiyasi, diagnostika, birinchi vrachlik yordami.

2.0

4.0

11

Ko`ruv  i va to`r parda kasalliklari. Ko`zi ojizlar va ko`rlar maktabida o`g`ishga ko`rsatmalar. VTEK. VKK. Umumsomatik patologiyalarda ko`z tubidagi o`zgarishlar.

2.0

4.0

12

Yakuniy imtixon- OSCE.

2.0

4.0

 

Jami

26

36