Yuklab olish

Ma`ruza  mavzulari

5510200 -Pediatriya ishi

IV kurs

 

Ma`ruza mavzusi

Ma`ruzalar  soat xajmi

Yuqumli kasalliklar

1.

Kirish. Yuqumli kasalliklarni o`rganishning asosiy bosqichlari.  «Infektsiya», «yuqumli jarayon», «yuqumli kasallik» tushunchalarining ta`rifi. Yuqumli kasalliklar evolyutsiyasi.  

2

2.

Virusli gepatitlar. Ta`rifi. etiologisi, epidemiologiyasi, patogenezi, pat.anatomiyasi, pat. fiziologiyasi, tasnifi, klinikasi va klinik shakllari, laborator tashhisoti, davosi, immunitet.     

2

3.

O`ta xavfli yuqumli kasalliklar. O`lat. Kuydirgi ta`rifi. O`rganish tarixi. etiologisi, epidemiologisi, patogenezi, pat. anatomiyasi, pat. fiziologiyasi, tasnifi, klinikasi, laborator tashhisoti, davosi.

2

4.

Arbovirusli yuqumli kasalliklar. Ta`rifi. O`rganish tarixi. Gemorragik  isitmalar. epidemiologisi, patogenezi, klinikasi,  tashhisoti, davosi, profilaktikasi.

2

Epidemiologiya

5.

Umumiy epidemiologiya. Yuqumli va yuqumli bo`lmagan kasalliklar epidemiologiyasi tug’risida tushuncha. epidemik jarayon ta`limoti asoslari. epidemiologik tekshirish usullari.

2

6

Xarbiy epidemiologiyaning mazmuni va vazifalari. Xarbiy epidemiologiyaning nazariy va uslubiy asoslari. Bioterrorizm haqida tushuncha. Bakteriologik qurol, uning turlari va biopatogen retsepturalar. Xarbiylarni bakteriologik qurol asoratlaridan himoyalash chora-tadbirlari.

2

 

 JAMI

 

12

 

       

                                                                                                 Amaliy mashgulotlar

5510200 -Pediatriya ishi

IV kurs

 

Amaliy mashg’ulot mavzulari

Mashgulot soatlari xajmi

 1.  

Yuqumli kasallik bilan og’rigan bemor ko`rigi.  Yuqumli statsionar ishinig tartibi va uni tashkil etish.

4

 1.  

Asosiy epidemiologik tushunchalar, epidemik jarayon haqida  ta`limot, uning namoyon bo`lishi. epidemik o`choqda o`tkaziladigan chora- tadbirlar.

4

 1.  

Virusli gepatit A. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi,   tasnifi, klinikasi,  kasallik  klinik shakllari.

4

 1.  

Virusli gepatit B, C, D. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi,  klinikasi, kasallik klinik shakllari.

4

 1.  

OIV- infektsiya, OITS. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi,  klinikasi, kasallik klinik shakllari. Laborator-tashhisiy me`yorlari. Davolash va profilaktika asoslari.

4

 1.  

Virusli gepatitlarda va OITS epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar mazmuni va ularni tashkillashtirish usullari.

4

 1.  

Diareyalar. Ta`rifi. Diareyalar turlari. Diareyalarni rivojlanish mexanizmi. Xususiy tayanch klinik simptomlar. Suvsizlanish turlari va ko`rinishlari.  Laborator tashhisoti.  Davolash tamoyillari. Virusli diareyalar. Stafilakokkli diareyalar

6

 1.  

Dizenteriya. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi, tasnifi klinikasi, kasallik klinik shakllari. Laborator tashhisotining maxsus usullari (bakteriologik, serologik).  Davolash tamoyillari va profilaktikasi.

6

 1.  

Sal’monellez. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi, tasnifi klinikasi, kasallik klinik shakllari. Davolash tamoyillari va profilaktikasi.

6

 1.  

Esherixiozlar. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi, tasnifi klinikasi, kasallik klinik shakllari. Davolash tamoyillari va profilaktikasi.

6

 1.  

Botulizm. Ovqat toksikoinfektsiyalari..  etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi,  klinikasi, kasallik klinik shakllari . Laborator tashhisoti. Davolash  va profilaktikasi.

6

 1.  

 O`II laborator tashhisoti va davosi.

6

 1.  

O`tkir ichak yuqumli kasalliklarda epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar mazmuni va ularni tashkillashtirish usullari . Oralik nazorat

 

6

 1.  

Ich terlama  va paratiflar.  etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi, tasnifi, klinikasi, kasallik klinikshakllari. Davolash tamoyillari va profilaktikasi.

6

 1.  

Brutsellez. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi, klinikasi. Klinikasi. Tasnifi, klinik shakllari, laborator tashhisoti, davolash  va profilaktikasi .

6

 1.  

Bezgak. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi, tasnifi, klinikasi, kasallik klinik shakllari. Laborator tashhisotining maxsus (bakteriologik, serologik) va nomaxsus usullari.  Davolash tamoyillari va profilaktikasi.

6

 1.  

Vabo. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi, tasnifi klinikasi, kasallik klinik shakllar.  Davolash tamoyillari va profilaktikasi.

6

 1.  

 O`lat. Kuydirgi. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi, klinikasi laborator tashhisoti, davolash  va profilaktikasi.

6

 1.  

Gemorragik isitmalar. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi, klinikasi, laborator tashhisoti, davolash  va profilaktikasi.

6

 1.  

Karantin va o`ta havfli yuqumli kasalliklarni chetdan olib kirilishi va tarqalishidan O`zbekiston Respublikasini sanitar muhofazasi.

6

 1.  

Saramas. Qoqshol. Quturish. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi, klinikasi, laborator tashhisoti, davolash  va profilaktikasi.

6

   22.

Gel’mintozlar: enterobioz, askaridoz, gimenolepidoz, tenioz, teniarinxoz, lyamblioz. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi, klinikasi, laborator tashhisoti, davolash  va profilaktikasi

6

23.

Qo`shinlarda o`tkaziladigan  epidemiyaga qarshi chora-tadbirlarning mazmuni va ularni tashkillashtirish. epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar  va qo`shinlarda bakterialogik himoya o`tkazish kuchlari va vazifalari. ehtimoldagi raqibning bakteriologik (biologik) quroli. Bakterial vositalar indikatsiyasi.

6

24.

Kasallik tarixini  taxlili va ximoyasi

 Yakuniy nazorat

6

jami

                                                                                                                                           

 

132

 

 

Mustaqil ta`lim

                                                                                                                

 

Mustaqil ish mavzulari

Mashg’ulotlar soati xajmi

1.

Virusli gepatitlar ”C” va “D” etiologiyasi, epidemiologiyasi, klinikasi, laborator tekshirish usullari va davolash taktikasi.

3

 2.

Bezgak

2

 3.

Arbovirusli infektsiyalar.

2

 4.

Brutsellezning klinik tasnifi,  laborator tekshirish usullari va davolash taktikasi.

2

 5.

Virusli gepatitlarning laborator tashhisoti, xususiy profilaktikasi.

2

  6.

Virusli diareyalar

2

 7.

OIV-infektsiya.

2

  8.

Suvsizlanish turlari va darajalari. Invaziv va sekretor diareyalar.

2

  9.

Botulizm

2

 10.

Vabo

2

 

  Jami

21 soat

 

Mustaqil ishlar buyicha talabalar referatlar  tayyorlashadi va  uni tadqimoti tashkil qilinadi.