Bo`linma ishlari

 

XALQAROALOQALARBO´LIMINING ASOSIY MAQSADI VA VAZIFALARI

Xalqaroaloqalarbo´limining asosiy maqsadi chet ta´lim muassasalri bilan muttasil hamkorlik aloqalarini shakllantirish va shu bilan birga ToshPTIning ilmiy va ta´lim salohiyatini oshirishga qaratilgan faoliyatida kumakdosh bo´lish, shunigdek TashPMI nizomidan kelib chiqqan holda ToshPTI xalqaro aloqalarini rivojlantirish.

1. ToshPTI XAB ninig asosiy vazifalari:
1.1. Davlat va boshqarov organlarining meyoriyxujjatlariasosida ToshPTI raxbariyatiga ta’limning Uzbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilab qo’ yilgan ustuvor yunalish (pediatriya ishi, davolash ishi va xkz)larida xalqaro aloqalarni rivojlantirish masalalari yuzasidan taklflar kiritish;
2. ToshPTI tarkibiy tuzilmalarini faoliyatini kordinaciya qilish hamda xalqaro shartnomalar tuzish, ularni boshqarish, shunigdek halqaro ilmiy hamkorlikni rivojlantirish bo’ yicha takliflar ishlab chiqish;
1.3. Xalqaro aloqalar yuzasidan davlat organlari va akreditaciyadan o’tgan nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlikda ilm-fan va ta’ lim sohalari bo’ yicha xamkorlik aloqalari yuzasidan uzaro faoliyat olib borish;
1.4. Xalqaroaloqalarnimuvofiqlashtirishilm-fanhamdata’ limyuzasidannormativehujjatlarishlabchiqishdatakliflarkiritish;
1.5. ToshPTIkafedralaribilanhamkorlikdahamdaToshPTIxodimlariorasidagipotencialkadrlarbilanchetelOTMlaribilanhamkorlikishlaribo’ yichaaloqaqilish;
1.6. Xorijiytalabalar, professorlarvashunigdekchetelsafariniamalgaoshiradiganToshPTIprofessoro’qituvchiularivatalabalarinitashrifyokisafaryuzasidanxujjatlarinirasmiylashtirishdako’makberish;
1.7. Xalqarotadbirlartashkiletish, anjumanlarvauchrashuvlartashkiletilishidaamaliyishtiroketishvakoordinaciyaqilish;
1.8. ToshPTIraxbariyatigaXABfaoliyatiyuzasidanrejaliravishdahisobotlarberish.

2. Vazifalari.
XABo’ziningasosiyvazifalaridankelibchiqibquyidagifaoliyatniamalgaoshiradi:
2.1. Xalqarotashkilotlarvaxorijiy OTM larbilanhamkorlikdaxalqaroaloqalarnisistemaliravishdashakllantirish;
2.2. ToshPTIningboshqatashkiliytuzilmarivakafedralaribilanhamkorlikdahamkorliknigustuvoryo’nalishlariasosidailmiyvata’limsohasidaloyihalarishlabchiqish;
2.3. TashPMIningxalqaroaloqalarsohasidagivazifalarinivamajburiyatlarinibajarishdachet el IlmiyMarkazlariva OTM laribilanxalqaroshartnomalardoirasidatashkiliyhamdaamaliyishlarolibborish;
2.4. Xalqarodoiralarda, xalqaro OTMkengashlarida,anjumanlardavailmiydavralardaToshPTImanfaatlariniijobiynamoyishqilish;
2.5. Chet eldayokiTashPTI da malakaoshirish, almashinuvdasturlarivamalakaoshirishkurslarinitashkillashtirishyuzasidaTashPMIvakillarivachet el OTM vakillarigako’maklashish;
2.6. TashPTIgatashrifbuyurganchetelOTMvakillariniUzbekistondaqonuniyasosda, o’rnatilgantartibdaxujjatlarinirasmiylashtirishdako’makishlarinitashkiletish;

2.7.ChetelOTMvaetakchitibbiyotKlinikalaribilanhamkorlikdoirasidao’rnatilganqisqavauzoqmuddatlimalakaoshirishyokita’limolishdaToshPTIvakillarinitanlashvayunaltirishishlarinitashkiletish;
2.8. Chet el talabalariqabulinitashkiletish, ToshPTIxodimlarinichet el OTM vaKlinikalaridatibbiyotningustuvoryunalishlaridanbulgan “Pediatriyaishi” “Davolashishi” kabiyunalishlardamalakaoshirishuchundonorlarqidirish;
2.9. ToshPTInixalqaroaloqalaryuzasidaninformacionanalitikma’lumotlarbilanta’minlash;
2.10. Xalqaroaloqalarnimuvofiqlashtiribturuvchi normative huquqiyhujjatlarbazasinimuttasilravishdatakomillashtirib boorish;
2.12. ToshPTI web-sahifasinixalqaroaloqalarbo’yichayangiliklarbilanta’minlabturish;
2.13. TashPTIgatashrifbuyurganchet el professor o’qituvchilariishtirokidagitadbirlarnimuttasilyoritib boorish;
2.14. ToshPTIkafedralarinidolzarbmavzudagixalqaroanjumanlaryokiforumlar, shunigdekdonorlar to’ g’risidaxabardoretibturish.