By order of the Rector of TashPMI No. 371 on August 30, 2021, the departments “Civil Society and History of Uzbekistan”, “Pedagogy and Psychology”, “Philosophy” were reorganized and the department “Social Sciences, Pedagogy and Psychology” was created.

The department conducts educational activities in the following areas of science:

pedagogy and psychology

Philosophy

History of Uzbekistan

Education technologies

Professional pedagogy and psychology, etc.

Professors and teachers of the department:

Shoyimova Shohista Sanakulovna – Head of the Department, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor

Department professors:
Haydarov Khurram Farmonovich – Doctor of Philosophy, Professor
Muhammadiev Nurmat Ergashevich – Candidate of Philosophical Sciences, Professor
Associate professors of the department:
Usta-Azizova Dilnoza Akhrorovna – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Juraev Anvar Muhammadievich – Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor
Akhmedova Mubarak Akhmedovna – Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor
Karimova Miyassar Jamoldinovna – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
Khudaiberdiev Asomiddin Kurbonkulovich – Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor

Senior teachers of the department:
Mirzayeva Shahlo Rozmat kizi
Mirzaeva Nargiza Asrorovna
Gafurova Nodira Mirkhasilovna – candidate of pedagogical sciences
Khaitmatova Gulnoza Amanullaevna
Tagaev Mamarazok Abdievich
Dzhumanova Gavkhar Imomovna
Zhabborova Yulduz Dzhumaniozovna
Alimova Mukhiba Muzaffarovna
Saydazimov Kamol Tulkunovich
Tolaganov Gulnoza Olimjon girl – candidate of psychological sciences.

Department assistants:

Kuyliev Bobur Tulkinovich
Sagatova Ziyoda Bakhtiyarovna
Muratova Nozima Khabibullaevna