Kafedrada pediatriya, tibbiy va tibbiy-pedagogika fakultetlarining 2-kurs talabalari, Oliy hamshiralik ishi 1-kurs talabalari, shuningdek, pediatriya va xalqaro tibbiyot fakulteti ToshPTI asosiy binosining 4-qavatidagi «Biologik kimyo» fani bo’yicha tahsil olmoqda.

Fan bo‘yicha talabalar bilimini baholash va nazorat qilish me’zonlari

Baholash usullariEkspress testlar, yozma ishlar, og‘zaki so‘rov, prezentatsiyalar
Baholash mezonlari86-100 ball «a’lo» Talaba o‘qituvchining barcha savollariga to‘liq va to‘g‘ri javob beradi. Ijodiy fikirlaydi va or­ga­nizm­da­gi pa­to­lo­gik jarayonlar va qiymatlarni tushintirib bera oladi. Va­ziyatli masalalarni to‘g‘ri echadi, ijo­diy yondoshadi va javobni to‘liq asoslab beradi. Labo­ra­to­riya ishini ba­ja­rish­da aktiv qatnashadi. Mustaqil ish­ni prezentasiya ku­ri­nishida bajaradi, ko‘plab internet ma’lumotlaridan va slaydlardan foydalanadi. Muno­za­­ralarda faol qatnashadi va muammoni echishga ijodiy yondoshadi.-     fanga oid nazariy va uslubiy tushunchalarni to‘la o‘zlashtira olish; – fanga oid biokimyoviy ko‘rsatkichlarni tahlil qilishda ijodiy fikrlay olish; –     o‘rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish; –     o‘rganilayotgan jarayonga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash va ularga to‘la baho berish; –     tahlil natijalari asosida vaziyatga  to‘g‘ri va xolisona baho berish; –     o‘rganilayotgan biokimyoviy hodisa va jarayon to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘lish; –     o‘rganilayotgan jarayonlarni analitik jadvallar orqali tahlil etish va tegishli qarorlar qabul qilish. 71-85 ball «yaxshi» Talaba o‘qituvchining barcha savollariga to‘g‘ri javob be­radi. Ijodiy fikirlaydi, organizmdagi patologik ja­rayonlar va qiymatlarni tushintirib bera oladi, am­mo ba’zi mexanizmlarni tushuntirishda qiynaladi. Va­zi­yatli ma­salalarni to‘g‘ri echadi, ijodiy yondoshadi le­kin ja­vob­ni to‘liq asoslab beraolmaydi. Laboratoriya ishi­ni baja­rish­da aktiv qatnashadi. Mustaqil ishni doklad ku­ri­ni­shi­da bajaradi, internet ma’­lu­mot­la­ri­dan va slayd­lar­dan foydalanadi. Munozaralarda faol qatnashadi va muammoni echishga ijodiy yondoshadi. –      o‘rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish; –      tahlil natijalarini to‘g‘ri aks ettira olish; –      o‘rganilayotgan biokimyoviy hodisa va jarayon to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘lish; –      o‘rganilayotgan jarayonga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash va ularga to‘la baho berish; –      o‘rganilayotgan jarayonlarni jadvallar orqali tahlil etish va tegishli qarorlar qabul qilish. 55-70 ball «qoniqarli» Talaba o‘qituvchining savollariga to‘liq javob ber­may­di. Kimyoviy jarayonlar haqida mushohada yuritadi le­kin kup­gina xatolarga yo‘l kuyadi. Vaziyatli masa­la­lar­ni to‘g‘­ri echmaydi.  Laboratoriya ishini bajarishda ak­tiv qat­na­sha­ olmaydi. Mustaqil ishni tulik bajar­may­di, internet ma’­lumotlaridan va slaydlardan foy­da­lanmaydi. Muno­za­­ralarda faol qatnasha olmaydi. –      o‘rganilayotgan jarayonga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash va ularga to‘la baho berish;-      o‘rganilayotgan biokimyoviy hodisa va jarayon to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘lish;-      o‘rganilayotgan jarayonlarni analitik jadvallar orqali tahlil etish. 0-54 ball «qoniqarsiz» Organizmda kechadigan kimyoviy jarayonlar haqida bil­may­di. Laboratoriya ishini mustaqil bajara olmaydi. Test­larni to‘g‘ri echmaydi. Mustaqil ishni bajara ol­maydi. – o‘tilgan fanning nazariy va uslubiy asoslarini bilmaslik; –      biokimyoviy hodisa va jarayonlarni tahlil etish bo‘yicha tasavvurga ega emaslik; –    o‘rganilayotgan jarayonlarga iqtisodiy usullarni qo‘llay olmaslik.
Reyting baholash turlariMak. ball
O‘zlashtirishballdaBahoTalabaning bilim darajasi
18-20 ball A’lo “5”Talaba barcha savollarga to‘liq va to‘g‘ri javob beradi. Ijodiy fikirlaydi va or­ga­nizm­da­gi normal va  pa­to­lo­gik jarayonlar va qiymatlarni tushintirib bera oladi. Labo­ra­to­riya ishini mazmunini  klinik diagnostik axamiyatini tugri tushintirib bera oladi.
15-17 ballYaxshi “4”Talaba barcha savollarga to‘g‘ri javob be­radi. Ijodiy fikirlaydi, organizmdagi normal va  patologik ja­rayonlar va qiymatlarni tushintirib bera oladi, am­mo ba’zi mexanizmlarni tushuntirishda xatolarga yul kuyadi. Labo­ra­to­riya ishini mazmunini  klinik diagnostik axamiyatini tugri tushintirib bera oladi lekin tushuntirishda xatolarga yul kuyadi.
11-14 ballQoniqarli “3”Talaba savollarga to‘liq javob ber­ma­di. Kimyoviy jarayonlar haqida mushohada yuritadi le­kin kup­gina xatolarga yo‘l kuyadi. Labo­ra­to­riya ishini mazmunini  klinik diagnostik axamiyatini tugri tushintirib bera olmaydi  va kup xatolarga yul kuyadi.
10 va undan dan kamQoniqarsiz“2”Talaba savollarga umuman javob ber­madi. Labo­ra­to­riya ishini mazmunini  klinik diagnostik axamiyatini umuman tushintirib bera olmaydi  
 
 
 
Talabalarning mustaqil ishlari                                                 
TMI – 5 ball (max) semestr davomidabaholanadiTMI-3 ball TMI uchun ajratilgan mavzularni bittasidan Referativ doklad tayyorlash (qo‘llanilgan adabiyot muallifi, nomi,  nashr etilgan joyi va vaqti,  betlari keltiriladi) – 10 bet kompyuterda terilgan teksti ( Times New Roman, shrift 14, interval 1)  – 5 ball. Baxolash tartibi:
3 ball – talaba referativ dokladni va uning prezentatsiyasini topshirdi.
4 ball – talaba referativ dokladni va uning prezentatsiyasini himoya kildi, to‘plagan joriy bali 80 va undan yuqori bo‘lgan xolda.
5 ball – talaba TIJ da biokime fanidan va chet mamlakatlar OO‘YUlaridagi TIJ larda  katnashdi; talaba biokime fanidan  tezis eki makola nashr etdi. Talabaning mustaqil ishi uning maxsus papkasida yig‘iladi.

«Yuklab olish» bo’limida Siz topishingiz mumkin

1. Bioximiya uchun kalendar-tematik rejalar rus, o’zbek. va ang. tili

2. Rusiyada biokimyada talabalar uchun skrining testlari. va ang. tili

3. «Biokimyada amaliy mashg’ulotlar» o’zbek. tili