Ma`ruza  mavzulari

5510200 -Pediatriya ishi

IVkurs

Ma`ruza mavzusiMa`ruzalar  soat xajmi
Yuqumli kasalliklar
1.Kirish. Yuqumli kasalliklarni o`rganishning asosiy bosqichlari.  «Infektsiya», «yuqumli jarayon», «yuqumli kasallik» tushunchalarining ta`rifi. Yuqumli kasalliklar evolyutsiyasi.  2
2.Virusli gepatitlar. Ta`rifi. etiologisi, epidemiologiyasi, patogenezi, pat.anatomiyasi, pat. fiziologiyasi, tasnifi, klinikasi va klinik shakllari, laborator tashhisoti, davosi, immunitet.     2
3.O`ta xavfli yuqumli kasalliklar. O`lat. Kuydirgi ta`rifi. O`rganish tarixi. etiologisi, epidemiologisi, patogenezi, pat. anatomiyasi, pat. fiziologiyasi, tasnifi, klinikasi, laborator tashhisoti, davosi.2
4.Arbovirusli yuqumli kasalliklar. Ta`rifi. O`rganish tarixi. Gemorragik  isitmalar. epidemiologisi, patogenezi, klinikasi,  tashhisoti, davosi, profilaktikasi.2
Epidemiologiya
5.Umumiy epidemiologiya. Yuqumli va yuqumli bo`lmagan kasalliklar epidemiologiyasi tug’risida tushuncha. epidemik jarayon ta`limoti asoslari. epidemiologik tekshirish usullari.2
6Xarbiy epidemiologiyaning mazmuni va vazifalari. Xarbiy epidemiologiyaning nazariy va uslubiy asoslari. Bioterrorizm haqida tushuncha. Bakteriologik qurol, uning turlari va biopatogen retsepturalar. Xarbiylarni bakteriologik qurol asoratlaridan himoyalash chora-tadbirlari.2
  JAMI 12

Amaliy mashg’ulotlar

5510200 -Pediatriya ishi

IVkurs

Amaliy mashg’ulot mavzulariMashgulot soatlari xajmi
 Yuqumli kasallik bilan og’rigan bemor ko`rigi.  Yuqumli statsionar ishinig tartibi va uni tashkil etish.4
 Asosiy epidemiologik tushunchalar, epidemik jarayon haqida  ta`limot, uning namoyon bo`lishi. epidemik o`choqda o`tkaziladigan chora- tadbirlar.4
 Virusli gepatit A. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi,   tasnifi, klinikasi,  kasallik  klinik shakllari.4
 Virusli gepatit B, C, D. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi,  klinikasi, kasallik klinik shakllari.4
 OIV- infektsiya, OITS. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi,  klinikasi, kasallik klinik shakllari. Laborator-tashhisiy me`yorlari. Davolash va profilaktika asoslari.4
 Virusli gepatitlarda va OITS epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar mazmuni va ularni tashkillashtirish usullari.4
 Diareyalar. Ta`rifi. Diareyalar turlari. Diareyalarni rivojlanish mexanizmi. Xususiy tayanch klinik simptomlar. Suvsizlanish turlari va ko`rinishlari.  Laborator tashhisoti.  Davolash tamoyillari. Virusli diareyalar. Stafilakokkli diareyalar6
 Dizenteriya. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi, tasnifi klinikasi, kasallik klinik shakllari. Laborator tashhisotining maxsus usullari (bakteriologik, serologik).  Davolash tamoyillari va profilaktikasi.6
 Sal’monellez. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi, tasnifi klinikasi, kasallik klinik shakllari. Davolash tamoyillari va profilaktikasi.6
 Esherixiozlar. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi, tasnifi klinikasi, kasallik klinik shakllari. Davolash tamoyillari va profilaktikasi.6
 Botulizm. Ovqat toksikoinfektsiyalari..  etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi,  klinikasi, kasallik klinik shakllari . Laborator tashhisoti. Davolash  va profilaktikasi.6
  O`II laborator tashhisoti va davosi.6
 O`tkir ichak yuqumli kasalliklarda epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar mazmuni va ularni tashkillashtirish usullari . Oralik nazorat 6
 Ich terlama  va paratiflar.  etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi, tasnifi, klinikasi, kasallik klinikshakllari. Davolash tamoyillari va profilaktikasi.6
 Brutsellez. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi, klinikasi. Klinikasi. Tasnifi, klinik shakllari, laborator tashhisoti, davolash  va profilaktikasi .6
 Bezgak. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi, tasnifi, klinikasi, kasallik klinik shakllari. Laborator tashhisotining maxsus (bakteriologik, serologik) va nomaxsus usullari.  Davolash tamoyillari va profilaktikasi.6
 Vabo. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi, tasnifi klinikasi, kasallik klinik shakllar.  Davolash tamoyillari va profilaktikasi.6
  O`lat. Kuydirgi. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi, klinikasi laborator tashhisoti, davolash  va profilaktikasi.6
 Gemorragik isitmalar. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi, klinikasi, laborator tashhisoti, davolash  va profilaktikasi.6
 Karantin va o`ta havfli yuqumli kasalliklarni chetdan olib kirilishi va tarqalishidan O`zbekiston Respublikasini sanitar muhofazasi.6
 Saramas. Qoqshol. Quturish. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi, klinikasi, laborator tashhisoti, davolash  va profilaktikasi.6
   22.Gel’mintozlar: enterobioz, askaridoz, gimenolepidoz, tenioz, teniarinxoz, lyamblioz. etiologiyasi, epidemiologiyasi, patogenezi, klinikasi, laborator tashhisoti, davolash  va profilaktikasi6
23.Qo`shinlarda o`tkaziladigan  epidemiyaga qarshi chora-tadbirlarning mazmuni va ularni tashkillashtirish. epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar  va qo`shinlarda bakterialogik himoya o`tkazish kuchlari va vazifalari. ehtimoldagi raqibning bakteriologik (biologik) quroli. Bakterial vositalar indikatsiyasi.6
24.Kasallik tarixini  taxlili va ximoyasi Yakuniy nazorat6
jami                                                                                                                                            132 

Mustaqil ta`lim

Mustaqil ish mavzulariMashg’ulotlar soati xajmi
1.Virusli gepatitlar ”C” va “D” etiologiyasi, epidemiologiyasi, klinikasi, laborator tekshirish usullari va davolash taktikasi.3
 2.Bezgak2
 3.Arbovirusli infektsiyalar.2
 4.Brutsellezning klinik tasnifi,  laborator tekshirish usullari va davolash taktikasi.2
 5.Virusli gepatitlarning laborator tashhisoti, xususiy profilaktikasi.2
  6.Virusli diareyalar2
 7.OIV-infektsiya.2
  8.Suvsizlanish turlari va darajalari. Invaziv va sekretor diareyalar.2
  9.Botulizm2
 10.Vabo2
   Jami21 soat

Mustaqil ishlar buyicha talabalar referatlar  tayyorlashadi va  uni tadqimoti tashkil qilinadi.