ПСИХОДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ С УЧЁТОМ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Искандарова Ж. М. Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт

Резюме

В данной статье рассматриваются результаты исследования эмоциональных изменений у больных параноидной шизофренией с учётом гендерных особенностей. Анализ нарушений социально-психологического функционирования больных параноидной шизофренией с учётом гендерных особенностей, определил преобладание снижение адаптационных возможностей в профессионально-трудовой деятельности у мужчин, а у женщин – в микросоциальной среде семейно-бытовых отношений. Полученные результаты исследования способствуют раннему выявлению патологии эмоциональной сферы у больных параноидной шизофренией и профилактике социально психологической дезадаптации личности

Ключевые слова: эмоциональные расстройства; гендерные особенности, параноидная шизофрения

Первая страница
17

Последняя страница
22

Для цитирования

Искандарова Ж. М. ПСИХОДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ С УЧЁТОМ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ // Евразийский вестник педиатрии. — 2021; 4 (11): 17-22. https://cutt.ly/dYOJC6w

Литература

  1. Aleksandrov A.A., Balashova T.N. Sotrudnichestvo vracha i psikhologa v diagnosticheskom protsesse // Psikhoterapiya i klinicheskaya psikhologiya: metody, obucheniye, organizatsiya. – SPb. – Ivanovo, 2000. – S. 199-204.
  2. Antokhin Ye.YU. Gendernyye aspekty psikhogennykh depressiy: osobennosti kliniki, podkhody k terapii // Sotsial’naya i klinicheskaya psikhiatriya. 2010. — №2. — S.52-60
  3. Babarakhimova S.B., Shakhanskaya O.V., Iskandarova ZH.M. Lichnostnyye osobennosti zhenshchin s depressivnymi rasstroystvami i ikh vliyaniye na kachestvo zhizni // Sborniki konferentsiy NITS Sotsiosfera 2013. – №21. – S.109-112.
  4. Babarakhimova S.B. Diagnostika depressivnykh rasstroystv u zhenshchin s uchotom lichnostnykh osobennostey // Antologiya rossiyskoy psikhoterapii psikhologii, 2017.  S.129.
  5. Nurkhodzhayev S.N., Abdullayeva V.K., Babarakhimova S.B. Klinicheskiye aspekty farmakorezistentnykh depressiy // Sbornik dokladov VI Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii molodykh spetsialistov, aspirantov, ordinatorov «Innovatsionnyye tekhnologii v meditsine: vzglyad molodogo spetsialista» / red. kol.: R.Ye. Kalinin, I.A. Suchkov, Ye.V. Filippov, I.A. Fedotov; FGBOU VO RyazGMU Minzdrava Rossii. – Ryazan’, 2020. – s. 82-85
  6. Shataylo N. A. O psikhologicheskikh faktorakh snizheniya riska suitsidal’nogo povedeniya patsiyentov s depressivnymi rasstroystvami (K teme klinicheskogo razbora «Tsirkulyarnaya shizofreniya ili shuboobraznaya shizofreniya?») // Nezavisimyy psikhiatricheskiy zhurnal. — M.,  2013. — №2. — C. 40-42.
  7. Matveeva A.A., Sultonova K.B., Abbasova D.S. et al.  Optimization of psycho-diagnostics of emotional states //Danish Scientific Journal. 2020.VOL 3, No 5 pp. 24-27
  8. Stassen H., Anghelescu I.G., Angst J. Predicting response to psychopharmacological treatment: survey of recent results //Pharmacopsychiatry. – 2011 Sep; 44(6):263-72.

Статья доступна ниже: