Ma’ruza mashg‘ulotlari
1.Pediatriyada zamonaviy nur tekshiruvlari. Nur diagnostikasining zamonavny usullari haqida tushuncha va ularni pediatriyada qo‘llash. Bolalarda yangi texnologiyalarni — an’naviy rentgenologik, ultratovush tashxisi, kompyuter tomografiyasi, magnit-rezonans tomografiyasi va radionuklid diagnostikasini qo‘llashning imkoniyatlari va istiqbollari.
2.Nafas a’zolari kasalliklarining kompleks nur diagnostikasi. Nafas a’zolari kasalliklarini aniqlashda nur tekshiruvlarini kullash. Nafas a’zolari kasalliklaridan zotiljam, sil va o‘sma jarayonlarida nur tashxisi.
3.Gepatobiliar tizim kasalliklarining kompleks nur diagnostikasi. Tekshirish usullari va uslublari. Gepatobiliar tizimining ultratovush anatomiyasi. Jigardagi diffuz uzgarishlar (o‘tkir va surunkali gepatit,ssirroz). Jigardagi o‘chokli o‘zgarishlar (kistalar, gemongiomalar, xavfli usmalar).
4.Siydik ayiruv tizimi kasalliklarining kompleks nur diagnostikasi. Siydik ayiruv tizimi kasalliklarini aniqlashda nur tekshiruvlarini kullash. Siydik ayiruv tizimi yallig‘lanish, jarohatlanish va o‘sma kasalliklarida nur tashxisi(rentgenologik, ultratovush, KT, MRT, radionuklid tekshiruvlar).
5.Reproduktiv tizim a’zolari kasalliklarining nur tashhisi. Bachadon va tuxumdonlarning nur anatomiyasi va patologiyasi. Antenatal diagnostika.
Amaliy mashg‘ulotlar
1 Rentgendiagnostika asoslari. Rentgen nurlarining xossalari. Nurga qarshi choralar. Ultratovushning fizik va biologik asoslari.
2 Suyak va bo‘g‘imlarni nur tashxisi. Suyak va bo‘g‘imlarning nur anatomiyasi. Sinishning xususiyatlari. Suyak va bo‘g‘imlar kasalliklarining nur semiotikasi. Suyak va bo‘g‘imlarning yallig‘lanish kasalliklari rentgendiagnostikasi: osteomielit, suyak sili. Raxit. Son suyagi boshchasining tug‘ma chiqishi. Suyakning havfsiz va havfli o‘smalari.
3 Miya kutisi va umurtka poganasi kasalliklarining kompleks nur diagnostikasi. Neyrovizualizatsiya usullari. Miya kutisi va umurtka poganasi kasalliklarini aniqlashda rentgenologik, ultratovush, KT, MRT va radionuklid tekshiruvlarining roli va o‘rni. Miya kutisi va umurtka poganasining tug‘ma, yallig‘lanish, jarohatlanish va o‘sma kasalliklarida qo‘llash imkoniyatlari.
4 Nafas a’zolari kasalliklarining nur diagnostikasi. Nafas a’zolarini rentgenologik tekshirish usullari. Nafas a’zolarining nur anatomiyasi. Traxeya va bronxlardagi yot jismlar rentgendiagnostikasi. Nafas a’zolari kasalliklarining rentgensemiotikasi. O‘pkaning yallig‘lanish va yiringli kasalliklari rentgendiagnostikasi: o‘tkir va surunkali zotiljam. O‘pka abssessi. O‘pka sili. Plevritlar.O‘pka kistalarining rentgendiagnostikasi. O‘pkaning havfsiz, havfli va metastatik o‘smalari.
5 Yurak-qon tomir tizimi kasalliklarining nur diagnostikasi. Yurak va yirik qon tomirlarni rentgenologik tekshirish usullari. Standart vaziyatlardagi Yurak rentgenogrammalarining tahlili. Kardiometriya. Yurakning tug‘ma va orttirilgan nuqsonlari rentgendiagnostikasi. Miokardit va perikarditlar.
6 Hazm tizimi kasalliklarining nur diagnostikasi. Hazm a’zolarini rentgenologik tekshirish. Bolalarda oshqozon-ichak tizimini rentgenologik tekshirish usullari. Qizilo‘ngach, oshqozon, ichak va o‘t yo‘llarining rentgenanatomiyasi. Qizilo‘ngach va oshqozon kasalliklari rentgendiagnostikasi. Qizilo‘ngach atreziyasi, axalaziyasi, divertikullari, havfsiz va havfli o‘smalari rentgendiagnostikasi. Oshqozon yara kasalligi, oshqozonning havfsiz va havfli o‘smalari rentgendiagnostikasi.
7 Gepatobiliar tizim kasalliklarining nur diagnostikasi. Bolalarda jigarni ultratovush tekshirish. O‘t qopi va o‘t yo‘llarini ultratovush tekshirish. Bolalarda jigarning ultratovush anatomiyasi va patologiyasi. O‘tkir virusli gepatitlar va ularning natijalari. Jigarning o‘choqli o‘zgarishlari. O‘t qopi va o‘t yo‘llarining ultratovush anatomiyasi va patologiyasi. O‘t qopi va o‘t yo‘llarining anatomiya va distopiyalari.
8 Buyraklarni ultratovush tekshirish. Siydik qopini ultratovush tekshirish. Buyraklarning ultratovush anatomiyasi va patologiyasi. Buyraklarning o‘choqli va diffuz kasalliklari. Buyraklarning anomaliyalari va distopiyalari. Siydik qopining anomaliyalari. Oraliq baxolash
9 Siydik ayiruv a’zolarini rentgen tekshiruvlari.Siydik ayiruv yo‘llarining rentgenanatomiyasi. Siydik ayiruv a’zolarining tug‘ma nuqsonlari va rivojlanish anomaliyalari. Buyraklar va siydik qopining yallig‘lanish va yiringli kasalliklari rentgendiagnostikasi. Gidronefroz. Siydik tosh kasalligi. Buyraklar va siydik qopining havfsiz va havfli o‘smalari.
10 Endokrin bezlarni va reproduktiv tizim a’zolarini ultratovush tekshirish. Endokrin bezlarni va reproduktiv tizim a’zolarini ultratovush tekshirish texnologiyasi. Ayrisimon bezni ultratovush tekshirish texnologiyasi. Timomegaliya va timomaning ultratovush differensial diagnostikasi.
11 Radiologiya asoslari. Radionuklid tekshiruvlar. Qalqonsimon bez, jigar, o‘t yo‘llari va buyraklarni radionuklid tekshirish. Onkologiyada radionuklid tekshiruvlarning ahamiyati.
12 Nur terapiyasi. Nur terapiyasiga ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar. Nur terapiyasini rejalashtirish va o‘tkazish. Nur terapiyasining asoratlari va ularning oldini olish choralari. Yakuniy baholash.

Navbatchilik protokoli

Adabiyotlar

Современные лучевые методы диагностикик в педиатриии

Современные методы лучевой диагностики в педиатрии

Современные методы лучевой диагностики в педиатрии

рентгенодиагностика заболеваний костносуставной системы

Лучевая диагностика заболеваний органов дыхания

Лучевая диагностика заболеваний органов дыхания

Лучевая диагностика заболеваний органов дыхания

Лучевая диагностика заболеваниё сердца и крупных сосудов

Лучевая диагностика заболеваний органов пищеварительной системы

Лучевая диагностика заболеваний органов мочевыделительной системы

Лучевая диагностика заболеваний органов репродуктивной системы


Утренняя зарядка полезна для всех. Каждое субботнее утро в клинике ТашПМИ начинается с утренней зарядки.


Календарно-тематический план лекций
1. Тема I. Современная лучевая диагностика в педиатрии. Содержание: Понятие о современных методах лучевой диагностики и их применение в педиатрии. Возможности и перспективы новых технологий — традиционных рентгенологических исследований, ультразвуковой диагностики, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и радионуклидной диагностики у детей
2. Комплексная лучевая диагностика заболеваний органов дыхания Содержание: Применение методов лучевой диагностики в распознавании заболеваний легких. Лучевая диагностика пневмонии, туберкулёза и опухолевых заболеваний лёгких.
3. Комплексная лучевая диагностика гепатобилиарной системы. Содержание: Применение методов лучевой диагностики в распознавании заболеваний гепатобилиарной системы. Лучевая анатомия гепатобилиарной системы. Диффузные поражения печени (острый и хронический гепатит, цирроз). Очаговые поражения печени (кисты, гемангиомы, злакачественные опухоли).
4. Комплексная лучевая диагностика заболеваний мочевыделительной системы. Содержание: Применение методов лучевой диагностики в распознавании заболеваний органов мочевыделения. Лучевая диагностика (рентгенологические, ультразвуковые, КТ, МРТ, радионуклидные) воспалительных, опухолевых поражений и травматических поражений органов мочевыделения.
5. Лучевая диагностика органов репродуктивной системы. Содержание: Лучевая анатомия и патология матки и яичников. Антенатальная диагностика.
Практические занятия
1 Основы рентгенодиагностики. Свойства рентгеновских лучей. Противолучевая зашита. Физические и биологические основы ультразвука.
2 Лучевая диагностика костей и суставов. Лучевая анатомия костей и суставов. Особенности переломов. Лучевая семиотика заболеваний костей и суставов. Рентгенодиагностика воспалительных заболеваний костей и суставов: остеомиелиты, туберкулез. Рахит. Врожденный вывих головки бедренной кости. Рентгенодиагностика опухолей костей и суставов.
3 Лучевая диагностика заболеваний черепа и позвоночника, методы нейровизуализации. Лучевая анатомия черепа и позвоночника. Нейросонография новорожденных. Рентгенодиагностика травматических повреждений и воспалительных заболеваний черепа и позвоночника.
4 Лучевая диагностика органов дыхания. Лучевая анатомия органов дыхания. Основные и специальные методы исследования. Инородные тела в дыхательных путях. Воспалительные заболевания легких: пневмонии. Туберкулез. Плевриты. Опухоли.
5 Лучевая диагностика заболеваний сердца и сосудов. Лучевая анатомия. Методы рентгенологического исследования сердца и крупных сосудов. Кардиометрия. Лучевая диагностика пороков сердца. Миокардиты и перикардиты.
6 Лучевая диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта. Лучевая анатомия пищеварительного тракта. Методика рентгенологического исследования. Контрастные вещества, используемые для исследования органов пищеварения. Рентгеносемиотика заболеваний пищеварительного тракта. Лучевая диагностика язвенной болезни, желудка и 12-перстной кишки, непроходимости кишечника, опухоли.
7 Лучевая диагностика заболеваний гепатобилиарной системы. Лучевая анатомия печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей. Диффузные и очаговые поражения печени. Лучевая диагностика поджелудочной железы.
8 Лучевая диагностика заболеваний органов мочевыделительной системы и надпочечников у детей. Лучевая анатомия. Методы лучевого обследования воспалительных заболеваний почек и МВП, МКБ, опухолей.
9 Рентгенодиагностика заболеваний мочевыделительной системы. Контрастные препараты, используемые для исследования органов мочевыделения. Рентгенодиагностика воспалительных заболеваний почек и мочевого пузыря. Мочекаменная болезнь. Опухоли.
10 Лучевая диагностика заболеваний органов репродуктивной системы и эндокринных желёз (щитовидная железа, вилочковая железа). Лучевая анатомия. Скрининг беременности. Гиперплазии щитовидной и вилочковой железы (зоб, тимомегалия).
11 Основы радиологии. Радионуклидное исследование. Радионуклидные исследования щитовидной железы, печени, желчевыводящих путей и почек. Значение радионуклидных исследований в онкологии.
12 Лучевая терапия. Показания и противопоказания. Осложнения лучевой терапии и меры предосторожности.

Протокол по дежурству

Литературы: