Elieva Mekhriniso Fakhriddinovna, Ruziev Sherzod Ibadullaevich.