• TEXTBOOKS ON BIOCHEMISTRY

1. Berezov T.T. BIOLOGICAL CHEMISTRY. 1988

http://biochem.vsmu.edu.ua/biochem_common_r/berezov_korovkin_biochem.pdf

2. Nikolaev A.Ya. BIOLOGICAL CHEMISTRY. 2004

https://vk.com/doc157930127_402077019?hash=a5fe8c5707c2e1dbc0

3. Severin E.S. BIOLOGICAL CHEMISTRY. 2008

https://www.iephb.ru/wp-content/uploads/Severin.-Biohimiya.pdf

4. Aleinikova T.L. GUIDE TO PRACTICAL EXERCISES IN BIOCHEMISTRY. 1988