1. O’zbekiston Respublikasining Qonuni «Ta’lim to’g’risida» O‘RQ-637 23.09.2020.