Kafedraning o’ quv-metodik faoliyati uchun mas ‘ ul: tibbiyot fanlari doktori, dotsent N. R. Raimkulova
Kafedrada o ‘ quv faoliyati tasdiqlangan namunaviy va ish dasturlariga, shuningdek yakka tartibdagi ish va yillik rejaga muvofiq amalga oshiriladi.
Kafedrada «Pediatriya ishi», «Davolash ishi», «Tibbiy-pedagogika», «Tibbiy-biologik ish» ta’lim yo’nalishlari bo’yicha talabalar, shuningdek, kafedrada «Terapiya», «Kardiologiya», «Pulmonologiya»mutaxassisliklari bo’yicha klinik ordinatorlar va magistrantlar o’qitiladi.

Pediatriya fakulteti 3 kurs talabalari “Ichki kasalliklar propedevtikasi” fani maruzalar kalendar-tematika rejasi

   Maʼruzalar mavzusi V semestr 2023 y.Dars soatlari hajmi
 Maʼruzalar mavzusi
 Oʼtkir revmatik isitma. Yurak nuqsonlari: mitral va aortal klapan nuqsonlari simptomatologiyasi.2
 Ovqat hazm qilish tizimi. Qizilungach, oshqozon, ichaklarni tekshirish usullari (soʼrab-surishtirish, fizikal, laborator- asbobiy). Ovqat hazm qilish tizimining asosiy klinik sindromlari.2
 Jigar va oʼt yoʼllarini tekshirish usullari: soʼrab-surishtirish, fizikal tekshirish usullari (koʼzdan kechirish, palpatsiya, perkussiya), laborator-asbobiy tekshirish usullari.2
 Jigar va oʼt yoʼllari kasalliklarining asosiy klinik sindromlari: sariqlik, portal gipertenziya, jigar yetishmovchiligi. Surunkali gepatitlar, jigar sirrozi, surunkali xoletsistitlar simptomatologiyasi.2
 Buyrak va siydik ajratish tizimi. Tekshirish usullari: soʼrab-surishtirish, fizikal tekshirish usullari (koʼzdan kechirish, palpatsiya, perkussiya). Laborator-asbobiy tekshirish usullari. Buyrak kasalliklarining asosiy klinik sindromlari: siydik, nefrotik, gipertonik. Oʼtkir va surunkali glomerulonefrit va pielonefritlar, oʼtkir va surunkali buyrak yetishmovchiligi simptomatologiyasi.2
 Qon tizimini tekshirish usullari: soʼrab-surishtirish, koʼzdan kechirish, fizikal tekshirish usullari (palpatsiya, perkussiya), laborator-asbobiy tekshirish usullari. Аnemiyalar. Temir tanqisligi va vitamin V-12 folat kislotasi tanqisligi anemiyalari simptomatologiyasi.2
 Endokrin tizimini tekshirish usullari: soʼrab-surishtirish, koʼzdan kechirish, fizikal tekshirish usullari (palpatsiya, perkussiya), laborator-asbobiy tekshirish usullari. Qandli diabet, tireotoksikoz, gipoterioz kasalliklari simptomatologiyasi.2
 Jami14

Pediatriya fakulteti 3 kurs talabalari “Ichki kasalliklar propedevtikasi” fani amaliy mashgʼulotlar kalendar tematik rejasi

          Mavzular nomiV semestrАmaliyKlinik amaliyot
Mavzular nomi– V semestr
 Ovqat xazm qilish tizimini tekshirish usullari. Soʼrab–surishtirish. Simptomlar mexanizmi va diagnostik axamiyati. Umumiy koʼzdan kechirish, qorinni koʼzdan kechirish. Qorin boʼshligʼi aʼzolarini palpatsiyasi (yuzaki va chuqur). Diagnostik axamiyati. Ovqat xazm qilish tizimini laborator va instrumental tekshirish usullari.13
 Ovqat xazm qilish tizimining asosiy klinik sindromlari. Gastritlar simptomatologiyasi (oʼtkir va surunkali). Meʼda va 12 barmoq ichak yara kasalligi simptomatologiyasi.22
 Enterit va kolitlar diagnostikasi va simptomatologiyasi. Malabsorbtsiya va maldigistiya sindromlari.13
 Jigar va oʼt yoʼllarini tekshirish usullari. Soʼrab–surishtirish, koʼzdan kechirish. Jigar va oʼt qopi palpatsiyasi, perkussiyasi (qoida va texnikasi). Diagnostik axamiyati. 4
 Jigar va oʼt yoʼllarini zamonaviy laborator va instrumental tekshirish usullari.22
 Jigar va oʼt yoʼllari kasalliklarining asosiy klinik sindromlari: sariqlik, portal gipertenziya, jigar yetishmovchiligi. Surunkali gepatitlar, xoletsistitlar, jigar sirrozi simptomatologiyasi va diagnostikasi.22
 Buyrak va siydik ajratish tizimini tekshirish usullari. Soʼrab–surishtirish, koʼzdan kechirish. Buyrak palpatsiyasi va perkussiyasi. Diagnostik axamiyati.22
 Buyrak va siydik ajratish tizimini laborator va instrumental tekshirish usullari.13
 Buyrak kasalliklari asosiy klinik sindromlari: siydik sindromi, nefrotik sindrom, buyrak gipertenziya sindromi, buyrak yetishmovchiligi sindromi.22
 Oʼtkir va surunkali pielonefrit va glomerulonefrit simptomatologiyasi va diagnostikasi. Buyrak yetishmovchiligi (oʼtkir va surunkali) simptomatologiyasi va diagnostikasi.13
 Qon tizimini tekshirish usullari: soʼrab surishtirish, koʼzdan kechirish. Suyak, limfa tugunlari, taloqni paypaslash (qoida va texnikasi). Klinik laboratoriya. Qon umumiy tahlili. Diagnostik axamiyati.22
 Qon tizimining asosiy klinik sindromlari. Аnemiyalar simptomatologiyasi va diagnostikasi.22
 Qon tizimini asosiy klinik sindromlari. Gemorragik diatezlar simptomatologiyasi va diagnostikasi. Leykozlar xakida tushuncha. Kasallik tarixini yozish.22
 Endokrin tizimini tekshirish usullari. Soʼrab surishtirish, obʼektiv koʼruv, fizikal tekshirish, laborator-instrumental tekshirish usullari.22
 Qalqonsimon bez kasalliklari simptomatologiyasi. Qandli diabet simptomatologiyasi. 2
 Jami  

Tibbiy pedаgоgikа vа Dаvоlаsh ishi fаkulteti 3 kurs tаlаbаlаri “Ichki kаsаlliklаr prоpedevtikаsi” fаni

аmаliy mаshg’ulоtlаr kаlendаr temаtik rejаsi

          Mаvzulаr nоmi– V semestr  2023 y.АmаliyotKlinik аmа liyot
 V semestr  2023 yil  
1Hаzm а’zоlаri bilаn kаsаllаngаn bemоrlаrni tekshirish usullаri. So’rаb–surishtirish. Аsоsiy shikоyatlаri. Simptоmlаr mehаnizmi vа diаgnоstik аhаmiyati. Umumiy ko’zdаn kechirish vа оg’iz bo’shlig’ini ko’rish, qоrinni ko’zdаn kechirish. Qоrin bo’shlig’i а’zоlаrini pаlpаtsiyasi (yuzаki vа chuqur). Diаgnоstik аhаmiyati.13
2Hаzm а’zоlаrini zаmоnаviy lаbоrаtоr vа instrumentаl tekshirish usullаri. Аsоsiy klinik sindrоmlаr. Sоg’lоm оvqаtlаnish tаmоyillаri.13
3Gаstritlаr simptоmаtоlоgiyasi (o’tkir vа surunkаli). Me’dа vа 12 bаrmоq ichаk yarа kаsаlligi simptоmаtоlоgiyasi.13
4Enterit vа kоlitlаr diаgnоstikаsi. Аsоsiy dаvоlаsh printsiplаri.13
5Jigаr vа o’t yo’llаri kаsаlliklаridа bemоrlаrni tekshirish. So’rаb–surishtirish. Аsоsiy shikоyatlаri, diаgnоstik аhаmiyati. Ko’zdаn kechirish, jigаr perkussiyasi (Kurlоv bo’yichа), pаlpаtsiyasi. Diаgnоstik аhаmiyati.22
6Jigаr vа o’t yo’llаri kаsаlliklаri аsоsiy klinik sindrоmlаri: sаriqlik, pоrtаl gipertenziya, jigаr etishmоvchiligi.22
7Jigаr vа o’t yo’llаrini zаmоnаviy lаbоrаtоr vа instrumentаl tekshirish usullаri.13
8Surunkаli gepаtit vа hоletsistitlаr diаgnоstikаsi. Zаmоnаviy lаbоrаtоr vа instrumentаl tekshirish usullаri. Аsоsiy dаvоlаsh printsiplаri. Jigаr tsirrоzlаri simptоmаtоlоgiyasi. Аsоsiy dаvоlаsh printsiplаri.13
9Buyrаk kаsаlliklаridа bemоrlаrni tekshirish usullаri. So’rаb–surishtirish, аsоsiy shikоyatlаri. Ko’zdаn kechirish, buyrаkni pаypаslаsh, tukillаtish (Pаsternаtskiy simptоmi).13
10Buyrаk vа siydik аjrаtish tizimini zаmоnаviy lаbоrаtоr vа instrumentаl tekshirish usullаri.13
11O’tkir vа surunkаli pielоnefrit vа glоmerulоnefrit diаgnоstikаsi.22
12Buyrаk etishmоvchiligi (o’tkir vа surunkаli) belgilаri. Аsоsiy dаvоlаsh printsiplаri. Kаsаllik tаrihini yozish № 3.13
13Qоn tizimi kаsаlliklаridа bemоrlаrni tekshirish usullаri (аsоsiy shikоyatlаri, аnаmnez, ko’zdаn kechirish), tаlоqni pаypаslаsh.13
14Klinik lаbоrаtоriya. Qоn umumiy tаhlili.22
15Qоn tizimi kаsаlliklаrining аsоsiy klinik sindrоmlаri. Аnemiyalаr diаgnоstikаsi. Аsоsiy dаvоlаsh printsiplаri.13
16Qоn tizimi kаsаlliklаrining аsоsiy klinik sindrоmlаri. Leykоzlаr diаgnоstikаsi. Аsоsiy dаvоlаsh printsiplаri.13
17Ichki sekritsiya bezlаri kаsаlliklаridа bemоrlаrni so’rаb surishtirish, аnаmnez yig’ish.13
18Qаlqоnsimоn bez kаsаlliklаri simptоmаtоlоgiyasi. Qаndli diаbet diаgnоstikаsi.13
 Jаmi  

4 kurs talabalari “Ichki kasalliklar ” fani maruzalar kalendar-tematika rejasi

Yo’q.Ma’ruza mavzusi va mazmuniSoatlar soni
1O’tkir revmatik isitma. Etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, diagnostikasi, laboratoriya ma’lumotlarini izohlash, davolash standartlari, profilaktikasi.2 soat
2Gipertonik kasallik. Etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, diagnostikasi, laboratoriya ma’lumotlarini izohlash, davolash standartlari, profilaktikasi.2 soat
3Ateroskleroz. ishemik yurak kasalligi. Angina. Etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, diagnostikasi, laboratoriya ma’lumotlarini izohlash, davolash standartlari, profilaktikasi.2 soat
4Miyokard infarkti. Etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, diagnostikasi, laboratoriya ma’lumotlarini izohlash, davolash standartlari, profilaktikasi.2 soat
5SYuE. Etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, diagnostikasi, laboratoriya ma’lumotlarini izohlash, davolash standartlari, profilaktikasi.2 soat
6Aritmiya. Etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, EKG mezonlari, diagnostikasi, laboratoriya ma’lumotlarini izohlash, davolash standartlari, profilaktikasi.2 soat
7Yurak bloki. Etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, diagnostikasi, laboratoriya ma’lumotlarini izohlash, davolash standartlari, profilaktikasi.2 soat
Jami14 soat

4 kurs talabalari “Ichki kasalliklar ” fani amaliy mashgʼulotlar kalendar-tematika rejasi

 Amaliy mashg`ulotlar mavzulari va mazmuniSoatlar soni
Amaliyot (nazariya)Ta’lim amaliyoti
 ORL. Etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, diagnostikasi, laboratoriya ma’lumotlarini izohlash, davolash standartlari, profilaktikasi.2.02.0
 Mitral yurak kasalligi. Etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, diagnostikasi, laboratoriya ma’lumotlarini izohlash, davolash standartlari, profilaktikasi.3.03.0
 Gipertonik kasallik. Etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, diagnostikasi, laboratoriya ma’lumotlarini izohlash, davolash standartlari, profilaktikasi.2.0  2.0
 Ateroskleroz. Ishemik yurak kasalligi. Stenokardiya. Etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, diagnostikasi, laboratoriya ma’lumotlarini izohlash, davolash standartlari, profilaktikasi.      2.0  2.0         3.0
 Miokard infarkti. Etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, diagnostikasi, laboratoriya ma’lumotlarini izohlash, davolash standartlari, profilaktikasi.2.02.0
 Miokardit. Perikardit. Etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, diagnostikasi, laboratoriya ma’lumotlarini izohlash, davolash standartlari, profilaktikasi.3.0    3.0
 Kardiyomiyopatiya. SYuE. Etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, diagnostikasi, laboratoriya ma’lumotlarini izohlash, davolash standartlari, profilaktikasi.2.0  2.0
 Yurak aritmiyalari. Etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, diagnostikasi, laboratoriya ma’lumotlarini izohlash, davolash standartlari, profilaktikasi.2.0  2.0
 Yurak blokadasi. Etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, diagnostikasi, laboratoriya ma’lumotlarini izohlash, davolash standartlari, profilaktikasi.2.0  2.0
Jami2020

Аmaliy mashgʼulotlar xronologik kartasi

Mashgʼulotlar oʼtish vaqtiOʼquv vaqtini taqsimlash
9.00-9.05Yoʼqlama. Boshlangʼich bilim darajasini nazorat qilish
9.05-10.20Mashgʼulot mavzusini muxokama qilish
10.20-10.35Tanaffus
10. 35-11.55Bemorlarni kuratsiya qilish. Talabalar mustaqil ishi. Yakuniy baxolash. Vaziyatli masalalar. Test nazorati. Yangi mavzuni teoritik muxokamasi.

Ichki kasalliklar fani  uchun xronokartalar

IV kurs uchun ma’ruza kunlarida

(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Yo’q.8:30-10:00Tashkiliy qism (salomlashish, chaqiruv). Ma’ruza materiali taqdimoti
1.10.00-10.15Tanafus  
2.10:15-11:00Darsning mavzusi va maqsadini aniqlang, kasalliklarning dolzarbligini asoslang (etiologiyasi, patogenezi, klinikasi, diagnostikasi va davolash).
311.00-11.45   Kafedrada tematik bemorlarni kurasiya qilish  
4.11:45-12:30Tanafus  
512.30-13.15Kafedrada kuzatilgan bemorlarni tahlil qilish, laboratoriya va instrumental ma’lumotlarni sharhlash va diagnostika
6.  13:15-14:00O`quvchilar bilimini baholash bilan darsni umumlashtirish va darsning yangi mavzusini tushuntirish  

N 2, 5  kunlar uchun xronologik xarita

Yo’q.8:30-10:00Tashkiliy qism (salomlashish, chaqiruv). Darsning mavzusi va maqsadini aniqlang, kasalliklarning dolzarbligini asoslang (etiologiyasi, patogenezi, klinikasi, diagnostikasi va davolash).  
1.10.00-10.15Tanaffus  
2.10:15-11:00Vaziyat vazifalarini nazorat qilish, tasniflash bo’yicha differentsial diagnostika, biznes o’yinlari, vaziyatli vazifalar, testlar , tashkilotchilarni tuzish
311.00-11.45   Kafedrada tematik bemorlarni kurasiya qilish  
4.11:45-12:30Tanafus
512.30-13.15Kafedrada kuzatilgan bemorlarni tahlil qilish, laboratoriya va instrumental ma’lumotlarni sharhlash va diagnostika
6.  13:15-14:00O`quvchilar bilimini baholash bilan darsni umumlashtirish va darsning yangi mavzusini tushuntirish