Kafedrada tibbiy pedagogika fakultetining 5-6 kurs talabalari “asab kasalliklari” predmeti bo’yicha, davolash ishi fakultetining 5-6 kurs talabalari “asab kasalliklari” predmeti bo’yicha, 5-kurs pediatriya fakulteti “asab kasalliklari, bolalar asab kasalliklari” predmeti bo’yicha, 7-kurs talabalari “asab kasalliklari” predmeti bo’yicha, xamshiralik ishi OHI 3 bosqich talabalari uchun, xorijiy talabalar 3 bosqich, hamda magistrlar «bolalar nevrologiya» va «neurologiya» mutaxassisligi bo’yich ta’lim oladilar.

Shuningdek kafedrada klinik ordinatorlar “asab kasalliklari, bolalar asab kasalliklari” va «nevrologiya» mutaxassisligi o’rgatiladi.

Magistrlar va klinikordinator, hamda talabalar, TashPMI klinika kasalxonasida, temir yo’l kasalxonasida, 3-bolalar shahar klinik shifohonasida, 5 shahar klinik shifoxonasida o’qib o’rganadilar.

Kasallik tarihining sxemasi

Atlas

Bolalar nevrologiyasi

Chaqaloqlar nevrologiyasi

Nevrologik status va uning izohi

Nevrologiya 4/2015

Nevrologiya 4/2017

MIYAICHI O’SMALAR RIVOJLANISHIDA GENETIK OMILLAR TAHLILI

Bazal leptomeningit

Gentington kasalligi

Gepatolentikulyar degeneratsiya, Vilson-Konovalov kasalligi

Neyromediatorli disbalans – giperaktivlik bilan diqqat yetishmasligi sindromi rivojlanishining asosi

Orqa miya churrasi bo’lgan bollalarda harakat-tayanch va trofik buzilishlar

Bolalar va o’smirlardagi zo’riqish bosh og’rig’ini aniqlash va davolashda patogenetik yondashuvlar

Bel-dumg’aza sohasidagi o’tkir og’riqda Demoton T qo’llash samarasi

Транзитор ишемик хужумли беморларни даволашда гирудотерапиянинг самарадорлиги

Dissirkulyator ensefalopatiyali bemorlarda venoz dissirkulyatsiya

Nevrologiya fanini o’qitishda innavatsion pedagogik texnologiyalar

Rossolimo-Kurshmann-Shteyern-Batten miotonik distrofiyasi (klinik xolat)

Bolalarda umurtqa anomaliyalarida xavf omillari tahlili

O’zbekistondagi Dyushen / Bekkerning zo’rayib boruvchi mushak distrofiyalarining klinik va molekulyar-genetik xususiyatlari

TORCH infektsiyasiga chalingan onalardan tug’ilgan bolalardagi asab tizimining rivojlanishidagi anomaliyalar

Vertebro-bazilyar yetishmovchilik: etiopatogenetik va klinik-diagnostik jihatlari

Yuvenil revmatoid artrit va tizimli qizil yugurigda nevrologik buzilishlar

1-turdagi qandli diabet bilan og’rigan bolalarda nevrologik asoratlarning xususiyatlari

Talvasa paroksizmlarisiz epileptik ensefalopatiyaning xarakteristikasi

Bolalardagi zo’riqish bosh og’rig’ini rivojlanishining patogenetik mexanizmlari va uni oldini olish tamoyillari

Homiladorlik va tug’ruqdan keyingi davrda fokal epilepsiya kechishining o’ziga xos xususiyatlari

O’zbekiston aholisining Dyushen / Bekker zo’riqib boruvchi mushaklar distrofiyasi bilan og’rigan bemorlar oilalaridagi distrofin geni mutatsiyasi chastotasi

Bolalardagi perinatal nerv tizimi zararlanishi aspektlari

Bolalar serebral falaji har xil shakllarida kognitiv buzilishlarning va talvasalar kechishining klinik xususiyatlari

Bolalarda stereognoziyani o’rganish masalasida miya po’stlog’ining uchlamchi maydonini morfofunksional organizatsiyasini baholash

Bolalardagi bolalar serebral falajida eshitish buzilishlari

Tajribali ishemik insultda farmakoterapiyani buyrak qon-tomir endoteliysiga ta’siri

Tutqanoq kasalligi va homiladorlik

Bolalardagi bolalar serebral falaji turli shakllarida eshitish analizatorining buzilishlarini o’rganish